Connect with us

Kultura i vjera

KAKO PREPOZNATI prisutnost zlih duhova

Objavljeno

- datum

“Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga. Jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet” (1. Ivanova 4: 1).

Kako možemo raspoznati prisutnost ili djelovanje zlih duhova?

Kako možemo razlikovati njihove manifestacije od onih Duha Božjega?

Jer ovo su vremena kao u slučaju Aronovog štapa i štapova čarobnjaka – nije uvijek lako prepoznati ono što je od Boga i ono što nije. Sveto pismo, međutim, daje više metoda kojima to možemo testirati. Nema potrebe da bilo tko bude zbunjen glede ovog, ako je spreman uzeti vremena i naučiti ono što Božja riječ ima za reći o tome. Slijedimo, dakle, primjer vjernika u Bereji koji su bili u stanju prepoznati razliku između istine i zablude jer su istraživali svakodnevno Pisma: “Ovi pak bijahu plemenitiji od onih u Solunu. Oni primiše Riječ sa svom spremnošću te su danomice istraživali Pisma, je li to tako” (Djela apostolska 17:11).

Sada ćemo uzeti u obzir one testove koji su nam dani u Pismu i koji će nam pružiti potrebno znanje kojim bismo mogli biti u mogućnosti razlikovati lažne duhove od Duha Svetoga.

1. TEST – Opovrgava li duh išta od Božje Riječi?

Za prvi test, možemo se vratiti tragičnoj priči o Evi u Edenskom vrtu. Kao što je poznato, Eva je budalasto dopustila da ju prevari Sotona koji se sam utjelovio u zmiji. Da je shvatila da je to njen najveći neprijatelj, Sotona, koji je tražio njenu propast, ona bi pobjegla od njega u strahu. Tek kada se predala toj suptilnoj sugestiji, otkriva svoju strašnu pogrešku i plaća ju po nezamislivoj cijeni. Što je to što je Eva zanemarila učiniti što ju je moglo spasiti od takve tragične pogreške?

Moglo bi se istaknuti da je svoju prvu pogrešku napravila time što je bila u blizini zabranjenog stabla. Namjerno je lutala u blizini stabla spoznaje dobra i zla i tako se stavila u poziciju u kojoj je mogla postati žrtva iskušenja. Da radi nešto krivo vjerojatno je i sama shvatila jer tome svjedoči i činjenica da je posjetila to mjesto bez znanja svog muža. Mnogi su poput Eve, namjerno idu tamo gdje je napast. Oni se igraju s vatrom i imaju naivnu ideju da neće biti spaljeni. Na ovaj način ljudi se danas zabavljaju brbljajući o svim vrstama crne magije i misticizma i zato niti ne čudi činjenica da su se mnogi od njih zapleli u mrežu koju su sami spleli.

Ipak, Eva je učinila najveću pogrešku kada je dopustila sumnjama da u njeno srce posiju pitanja o istinitosti Božje Riječi. Gospodin je rekao: “U dan kad budete s njega jeli zacijelo ćete umrijeti”. Zmija je glumeći zavarala Evu. Ona nije nazvala Boga lašcem, ali je postavila pitanje “Je li Bog rekao?” Tako opasna pretpostavka trebala bi biti dovoljna da Eva pobjegne od svog neprijatelja. Đavao je lažac po prirodi i ,prije ili kasnije, iako se pojavljuje u ovčjem odijelu, otkriti će svoje pandže, uzrokovanjem sumnje na Božju Riječ. Ipak, koliko često si ljudi dopuštaju da poput Eve budu odvedeni u ozbiljnu zabludu jer su se natezali s vragom, a nisu se držali Božje Riječi!

Naveo bih primjer jednog propovjednika koji je zaveden u zabludu kroz zavodničke duhove. Ovi duhovi su mu rekli da će se dogoditi spektakularno čudo kroz ozdravljenje njegove supruge od paralize, iscjeljenje koje će privući nacionalnu pozornost. Trebalo se dogoditi u određeni dan i sat. Dogovorio je s novinarima da dođu i da svemu tome posvjedoče. Kada se ovo proročanstvo nije dogodilo, duhovi (koji su se predstavili kao anđeo Gabriel) su mu tada rekli da se čudo ne može dogoditi jer njegova supruga nije bila po volji Božjoj, da njegov brak nije svezan na Nebu i da mora otpustiti ženu pa se oženiti drugom – mlađom djevojkom i tada će njegova služba biti okrunjena uspjehom. Nesretni brat odlučio je vjerovati zavodničkom duhu više nego Božjoj Riječi. Žalosni ishod je bio da je njegova služba praktički uništena. Ovaj čovjek je trebao to prepoznati, da ako se njegova proroštva nisu ispunila najvjerojatnije je bio pod utjecajem duha zavodnika. Test pravih proroka nalazi se u Ponovljenom zakonu.

“Ako li rekneš u srcu svojemu: ‘Kako ćemo raspoznati riječ koju Gospod nije izrekao?’ Kad prorok govori u ime Gospodnje pa se ta riječ ne zbude i ne ispuni, to je riječ koju Gospod nije govorio. U drskosti je taj prorok govorio, njega se nemoj bojati” (Ponovljeni zakon 18:21-22).

Kad je saznao da se ono što je on prorokovao nije dogodilo, ovaj se službenik trebao suočio s činjenicom da je posjedovao lažnog duha i vapiti Gospodinu za izbavljenje. Umjesto toga, on je nastavio slušati laži tog duha. Zavodnički duh obično se može otkriti jer je njegova priroda laganje i davanje izjava u izravnoj suprotnosti s Božjom Riječi. Ako je osoba ipak dopustila da se snažno izloži utjecaju lažljiva duha on je u velikoj opasnosti racionaliziranja laži, umjesto da vjeruje u Božju Riječ. Često dobri kršćani mogu biti zavedeni. Njima ovakvi duhovi govore da ih je Bog počastio što im je dao “novo otkrivenje”. To može biti “objava” glede božanstva, vodenog krštenja, o “besmrtnosti tijela”, nema razlike. Ako se odluče vjerovati zavodničkim duhovima, a ne riječi Božjoj, njihova djelotvornost kao kršćanina je završila ili će se barem umanjiti. Doista, njihova vlastita duša može biti u opasnosti.

2. TEST – Krist je došao u tijelu?

“Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je. A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu” (1. Ivanova 4 2-3).

Ovaj test je možda nije toliko izravni test zlog duha, ali jeste za proroka ili učitelja pod utjecajem zavodničkog duha koji mogu uvesti neke nove doktrine ili kult. Duh koji je u pozadini iza lažne religije obično uzrokuje da vođa te religije iskrivljuje Biblijsku istinu ili istinu o Kristovu božanstvu.

Drugim riječima, to će učenje uglavnom negirati ili baciti sumnju na činjenicu da je Isus rođen od djevice, te da je Sin Božji. Islam, na primjer, priznaje da je Isus bio prorok, ali u istom smislu da je bio prorok kao i Muhamed.

U ovom poglavlju nemamo prostora ispitati razne popularne kultove u detalje, i zbog toga ih nećemo izričito spominjati. No, barem desetak kultova koji su više ili manje poznati javnosti, na neki način, spadaju u kategoriju iz 1. Ivanove 4:1-3. Ta učenja uvijek udaraju na najvitalniju točku Evanđelja – božanstvo Isusa Krista. Jedan poseban kult, na primjer, koji naglašava mentalno ozdravljenje, poriče da fizički svemir uopće postoji. Sve je duh, pa stoga ne postoji fizičko tijelo. Prema tome, ništa fizičko ne postoji, bolest, bol ili smrt nije stvarna. Takva filozofija, naravno, mora poreći da je Isus došao u tijelu, da je trpio na križu i umro, te da je ponovno uskrsnuo u proslavljenom tijelu. Veliki broj ljudi je palo u iluziji ovog kulta. Ipak, pitam se jesu su pažljivo pročitali Novi Zavjet, da jesu, nikada ne bi postali žrtva takve pogreške.

Ostali kultovi uče da je Isus iz Nazareta došao u tijelu, ali ne vjeruju da je On Krist, ključni test svih nauka je da li prihvaća temeljnu istinu da je Isus Krist. Svi učitelji koji su od Boga, bez okolišanja, učinit će to isto priznanje koje je i Petar učinio kad ga je Isus upitao: “A što vi za mene kažete, tko sam?”

“Reče im: ‘A što vi za me kažete, tko sam?’ A Šimun Petar, odgovorivši, reče: ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga’” (Matej 16:. 15-16).

Još jedan poznati kult uči da je Isus bio samo stvoreno biće, poput drugih ljudi. Zato što je vjerno slušao zapovijedi Božje, on je postao Pomazanik Božji, te je u tom smislu bio i Sin Božji. To je također krivo. Krist nije stvoreno biće, On je vječni Božji Sin, koji je po utjelovljenju postao i Sin čovječji.

Duh iza modernizma, unitarizma, univerzalizma, new agea i masa drugih takvih religija negiraju na neki način božanstvo Isusa Krista. Gdje god postoji sumnja o tom temeljnom kamenu evanđelja, možemo biti sigurni da su zavodnički duhovi na djelu.

3. TEST – Po njihovim plodovima ćete ih poznavati

Je li moć činjenja čuda nepogrešiv test čovjekovog odnosa s Bogom?

Je li činjenica da onaj koji govori jezikom ljudi i anđela dokaz da ta osoba ima pravi duh?

Ako osoba prorokuje, je li to samo po sebi dokaz da je on u ispravnom odnosu s Bogom?

Ako je jednom bio pomazan od Boga, znači li to da ta osoba i sada ima Duha Kristova?

“Ako i jezicima ljudskim i anđeoskim govorim, a ljubavi nemam, postao sam mjed što zveči ili cimbal što ječi. Ako i dar prorokovanja imam i znam sve tajne i svu spoznaju; ako i svu vjeru imam da bih i gore premještao, a ljubavi nemam — ništa sam. Ako i sav svoj imetak razdam, ako i tijelo svoje predam da se sažeže, a ljubavi nemam — ništa mi ne koristi” (1. Korinćanima 13:1-3).

Obično bi se, božanski darovi mogli uzeti kao znaci čovjeka Božjeg. Ali oni nisu nepogrešivi znaci, jer, nažalost, onaj tko ih posjeduje je još uvijek slobodan moralno sagriješiti i zaprljati izvor iz kojeg teku ti darovi. On može popustiti pod samouzvišenjem i kako je Pavao izjavio, postati “lažni apostol”. Ljubav prema novcu može uzrokovati da griješe kao i Juda, jedan od dvanaestorice, koji je izvodio čuda, ali nažalost, na kraju je postao izdajnik i izdao svog Učitelja za trideset srebrnjaka. Samson je bio pomazan od Boga no zato što se predao tjelesnim požudama, bio je lišen svoje moći i pao u ruke neprijatelja (Suci 16: 20-21). Bileam je govorio neka od najljepših proročanstava, čak je i prorokovao dolazak Krista (Brojevi 24:17), ali zbog svoje ljubavi prema novcu, on je komercijalizirao svoj dar i na kraju je umro pod Božjom osudom (Jošua 13:22).

Isus je dao ozbiljnu opomenu u vezi tih stvari, u Mateju 7:22-23: “Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga silna djela činili?’ I tada ću im priznati: ‘Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!’”. Što je onda pravi test proroka Božjeg? Isus ga je dao u 19. i 20. stihu kada je rekao: “Po njihovim plodovima ćete ih poznati: ‘Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i baca u vatru. Stoga, po njihovim plodovima ćete ih poznati’” (Matej 7:19-20).

Kako bismo trebali suditi proroka koji tvrdi da je poslan od Boga, kao na primjer da udari štapom na zemlju i uzrokuje da se pretvori u zmiju? Sjetimo se da su vračari, kao i Mojsije i Aron imali silu za pretvaranje njihovih štapova u zmije.

Kako možemo razlikovati ono što je od đavla, kada su znakovi koji se pojavljuju jako slični?

Prije nego što odgovorimo na to pitanje, moramo postaviti jedno protupitanje: Ima li to prorok koji čini takva čudesa, ima poput Mojsija poniznost i skromnost?

“A Mojsije bijaše veoma ponizan čovjek, više no bilo koji čovjek što je bio na licu zemlje” (Brojevi 12: 3). Posreduje li on za narod poput Mojsija, koji je bio spreman dati svoj život za spas svoga naroda? Ili je poput faraonovih slugu koji tuče i ponižava narod Božji?

Dakako, ako čovjek može pokazati da su njegovi rodovi – plod Duha, tada možemo prosuditi njegove znakove, bez obzira na to što su slični vračarskima, da su od Boga.

S druge strane, ako on traži svoje samouzdizanje, poput faraona, ili se igra čarobnjaštva kao i vračari, tada moramo prosuditi da je on na sotoninoj strani.

Treba napomenuti da je Aronov štap je ostao, a štapovi vračara su pojedeni. Spiritisti su katkada sposobni materijalizirati pojedine objekte. To nije snaga Božja, ali je čarobnjaštvo. Čarobnjaštvo je često u mogućnosti izvršiti materijalizaciju, ali ona nema stalnog postojanja u prirodnom svijetu. Leteći tanjuri koji se pojavljuju i nestaju, spadaju u ovu kategoriju. Kada je Ilija učinio čudo s uljem i brašnom, ono je trajalo sve dok je trajala glad kako bi bilo dovoljno za održavanje udovice i obitelji (1. Kraljevima 17:14-16). Elizej je učinio čudo s uljem i tako se platilo dugove (2. Kraljevima 4:1-7). Kad je Krist umnožio kruhove i ribe, čak su ulomke sakupili za naknadnu uporabu (Matej 15:32-37). Faraonovi vračari su proizveli zmije sa svojim štapovima, ali su one bile uništene Božjom snagom! Spiritizam i vjersko čarobnjaštvo može proizvesti materijalizacije, ali takve materijalizacije će nestati, a to je znak čarobnjaštva. Neka Božji narod bude na oprezu!

4. TEST – Dar razlikovanja duhova

Do sada smo razmotrili testove kojima “testiramo duhove” i koje svaki kršćanin, upoznat s Božjom riječi, može koristiti. Ako se oni primjenjuju pažljivo i uz molitvu, nezamislivo je da vjernik može biti zaveden bilo kojom neprijateljskom taktikom, bez obzira kako suptilna ona bila.

Kako bi mogao prakticirati testiranje duhova vjernik ne treba više od prva tri testa. Ipak ima i onih koji su dobili posebnu službu koja ih često dovodi u kontakt sa zlim silama, tako da ih može prepoznati, pogotovo ako je prisutno više od jednog demona. Za one s takvom službom Bog je osigurao poseban dar pod nazivom “dar razlikovanja duhova”.

Ovaj dar se spominje u 1. Korinćanima 12: 7,10: “A svakomu se daje očitovanje Duha na korist… a drugomu razlučivanje duhova”.

Ovaj “dar za razlikovanje duhova” ima obično širi opseg od onog uobičajenog. Kao što postoje zli duhovi, tako postoje i dobri duhovi. Ponekad Bog dopušta svom narodu, da raspoznaje ili vidi anđeoske duhove. Prorok Elizej se jednom pomolio za svoga slugu da mu Bog otvori oči kako bi mogao vidjeti zaštitničku vojsku anđela oko njih: “Tada se Elizej pomoli i reče: ‘Gospode, molim te, otvori mu oči da vidi’. I Gospod otvori oči momku te je vidio. I gle, gora bijaše puna konja i ognjenih kola sve uokolo Elizeja” (2. Kraljevima 6:17).

Razlikovanje duhova također uključuje i razlikovanje ljudskih duhova. Ponekad je važno znati da li je prisutan prijevarni ljudski duh. Filip, evanđelist, pretpostavio je da je Šimun Vrač bio pravi vjernik i krstio ga je u vodi. No, kada je došao apostol Petar, on je razabrao da je Šimun bio čarobnjak i odjednom ga je razotkrio (Djela apostolska 8:9-23). Isus je znao da je Juda bio licemjer, iako je potonji pametno sakrio svoj pravi karakter od ostatka učenika (Matej 26:21-22). Gehazi je mislio da je prevario Elizeja glede srebra i ostalih darova. Elizej je znao sve što je njegov prijevarni sluga učinio (2. Kraljevima 5:20-27).

Dar razlikovanja duhova, vjerujem, posebno je dizajniran za otkrivanje prisutnosti demona. Ponekada će se ovi duhovi pretvarati se da su Duh Božji i pokušati se prikriti.

Poseban trik koji demoni ponekad koriste prikazan je u slučaju opsjednute djevojke koja je bila u Filipima za vrijeme Pavlovog prvog misijskog putovanja u Europi. Ova je djevojka imala vračarskog duha i kroz gatanje i proricanje donosila je svojim gospodarima veliku dobit. “Ona je slijedila apostola Pavla i vikala: ‘Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega, koji pokazuju vam put spasenja’” (Djela apostolska 16:17).

Možda su neki od Pavlovih suputnika i sljedbenika pretpostavili da je djevojka imala Duha Božjega i da je ono što je govorila bilo pravo svjedočanstvo Isusa Krista. Pavao, međutim, je u jednom trenu razabrao prisutnost vračarskog duha i prepoznao je da je njeno svjedočenje bilo daleko od pozitivnoga, ono je zapravo radilo štetu i Pavla su vjerojatno poistovjećivali s onima koji se bave sličnim vračarskim djelovanjima. Kada je Pavao istjerao zlog duha, djevojka više nije bila u mogućnosti maltretirati ih niti je bila u stanju više prorokovati budućnost. Pavao i Sila bačeni su u zatvor zbog toga i Bog je morao poslati potres da ih oslobodi. Ali to je poznata biblijska priča i ne treba je ponavljati detaljno (Djela apostolska 16:16-26).

Neće svatko operirati u daru razlikovanja duhova, ipak Bog je osigurao obilje izvora tako da nitko ne mora biti prevaren ili obmanut duhovima zavođenja. Nažalost, postoji mnogo ljudi ovih dana koji ne paze na biblijska upozorenja i ne koriste testove istine koje je Bog dao. Zbog toga nije malo onih koji su uhvaćeni od strane tih lažnih duhova koji se sve više očituju u ove posljednje dane (1. Timoteju 4:1).

izvor: Riječ Života    Autor: Gordon Lindsay; iz knjige “Satan’s demon manifestations and delusions”

Komentari

Oglasi
Komentari

Kultura i vjera

IN MEMORIAM Razgovor s fra Josipom Marcelićem, jednim od inicijatora osnivanja Hrvatske udruge Benedikt

Objavljeno

- datum

Donosimo razgovor koji je vođen početkom 2016. godine s jučer preminulim fra Josipom Marcelićem, a koji je objavljen u monografiji povodom 5. godišnjice postojanja i djelovanja Hrvatske udruge Benedikt.

Fra Josip Marcelić, danas umirovljeni profesor dogmatike na splitskom KBF-u, jedan od utemeljitelja, duhovnik i član Savjetodavnog vijeća Hrvatske udruge Benedikt. Tijekom prošlih desetljeća je uz duhovne aktivnosti, publicist, prevoditelj, pisac i izdavač knjiga, kao i različitih gradiva na ‘novim’ medijima.

Zadnjih nekoliko godina, intenzivno je proučavao Aheropite, to jest ‘nerukotvorenu’ sliku Isusa na Turinskom platnu i sliku Gospe Guadalupske, o kojima je napisao knjigu i scenarij, na temelju čega su snimljeni i filmovi, zajedno s Petrom Jurčevićem. Također je aktivno sudjelovao u mnogim karizmatskim obnovama u Duhu s istaknutim predstavnicima iz Katoličke crkve širom svijeta. U tom smislu je sudjelovao i u nizu knjiga Obnove u Duhu, zajedno s don Božidarom Medvidom. Vodio je mnoga hodočašća u brojna katolička svetišta u Europi, u Svetu zemlju, Meksiko, i priredio je sa suradnicima razne reportaže tih seminara i hodočašća.

U proteklim godinama,, dok mu zdravlje nije narušeno, svako jutro u crkvi sv. Josipa na Sukoišanu, nakon mise primao je vjernike, potrebne duhovne utjehe i okrijepe. S fra Josipom smo kratko razgovarali o njegovim dojmovima o postignućima naše i njegove Hrvatske udruge Benedikt (HUB), kojoj je on sam dao ime.

Kako je sve započelo s HUB-om?

Veoma jednostavno. Koncem godine 2010. i početkom godine 2011., u siječnju, sastalo se nekoliko osoba i razmišljalo o teškoćama u kojima se nalazi naša hrvatska domovina: bile su to teškoće političke, vjerničke, socijalne, demografske, moralne… Osjetila se težnja vjernika laika za utemeljenjem jedne udruge vjernika/kršćana u području kulture, društva i politike.

S jedne strane pritisak pesimizma (osjećaj nepravde i nepovjerljivosti u institucije i EU te povrijeđenosti zbog tada, neizvjesne sudbine hrvatskih generala), ali i snažan naboj i želja da se nešto promijeni …?
Postavilo se pitanje jesmo li tu samo da jadikujemo i kritiziramo? Da možda ne želimo davati lekcije drugima? Ispitivati tuđu savjest? Koliko su odgovorni ovi i koliko oni?

Postavili smo pitanje: Koliko smo mi suodgovorni u tim nevoljama koje tište naš narod i domovinu? Iskreno se postavilo izazovno pitanje: Što bismo i mi mogli i trebali učiniti?
Čulo se također razmišljanje: Pa što mi možemo učiniti? Možda otvoriti još jedno mjesto raspravljanja i kritiziranja? Tugovanja i produbljenja naših žalosti? Poniranja u beznađe?

Ipak se na tome nismo zaustavili. Odlučilo se krenuti dalje, pokušati učiniti nešto konkretno pa ćemo vidjeti što će biti. Možda ipak nešto isklija. Odlučili smo se sastati i na slijedeći susret na koji bismo pozvali neke naše znance i prijatelje, koji također osjećaju potrebu da nešto pokrenu i učine za dobro naroda i domovine, pojedinaca i obitelji, za Crkvu i domovinu.

Što je slijedilo?

Na slijedećem susretu je bilo više članova, među njima profesora, liječnika, odvjetnika, radnika, medicinskog osoblja. Sabrala se prilično šarena, raznolika skupina muškaraca i žena, intelektualaca i praktičnih radnika, poduzetnika i nezaposlenih, onih koji su u radnom odnosu i koji nisu. Oznaka je prisutnih bila: učiniti nešto dobro za narod i domovinu, za život vjere i za domovinu. U smirenoj izmjeni misli i prijedloga – odlučilo se nastaviti i s daljnjim susretima.

Koji su bili prvi konkretni potezi?

Upoznati i ostale prijatelje i ljude dobre volje koji slično misle i osjećaju, koji su spremni založiti svoje sile, vrijeme, pokušaje u tom cilju: domoljublja i bogoljublja.
Pristupilo se postepeno i razradi Statuta HUB-a.
Razmišljalo se o mogućim sekcijama djelovanja, prema našim malim mogućnostima. Jasno se istaknulo da ne možemo planirati nešto iznad naših sila i mogućnosti, iznad konkretnih prilika u kojima živimo.
U tom smislu trebalo bi: a) posvijestiti kod sudionika stanje u kojem se nalazimo, b) potaknuti volju da se zalažemo, c) proširiti mrežu na širu zajednicu, makar malenu, ali djelotvornu, uvijek prema našim mogućnostima.

Tko je uz Vas bio u ovoj „poticajnoj“ fazi? Zašto ime HUB? Ciljevi?

Izabrano je malo vodstvo koje bi predvodilo slijedeće susrete. 
Blagopokojni prof.dr. Branimir Lukšić preuzeo je na sebe da će pozvati bliske i poznate intelektualce za koje zna da su spremni surađivati i dati svoj doprinos našem razmišljanju i zalaganju.
Dr. don Mladen Parlov je, kao ravnatelj sjemeništa, ponudio da se u tim počecima možemo sastajati u prostorijama Nadbiskupskog sjemeništa. Bilo je to veoma važno, budući da nismo imali ni nekog posebnog prostora, ni novca, da bismo unajmili neki prostor za susrete.

Složili smo se da bi ime udruge glasilo Hrvatska udruga Benedikt (HUB). Izabrano je ime Sv. Benedikta, koji je veliki obnovitelj Europe te ujedno i njezin nebeski zaštitnik.

Tu su ujedno veoma konkretno istaknuti ciljevi Udruge: Moliti i djelovati/raditi po uzoru na Sv. Benedikta, koji je sa svojim redovnicima obnovio Europu i ugradio temelje daljnjega razvoja i obnove te rasta Europe kroz njezinu povijest.
Tu su dvije temeljne smjernice: vertikala: povezanost s Bogom – Stvoriteljem i Otkupiteljem – po molitvi, kao i horizontala – povezanost s ljudima i s prirodom; sa zajednicom u kojoj živimo i s prirodom koja je naš zajednički dom i koja nas hrani, štiti i omogućava nam zemaljski život, te je trebamo čuvati, obrađivati, razvijati i gajiti, te rasti u njoj.
Sve je to utkano u Obiteljsko zajedništvo s Gospodinom , kao i s ljudima: zajedništvo obiteljsko, vjerničko, narodno, međunarodno. Povezano s Tijelom Kristovim koje je Crkva.

Kako se u Udruzi aktualiziralo geslo „Moli i radi“?

Počelo se tako s prvim susretima. S tribinama: moralnim, socijalnom, domoljubnim, vjerničkim… Nastojalo se posvijestiti u članovima i svima koji su u sve većem broju dolazili na tribine, koje su se održavale najprije u prostorijama knjižnice Nadbiskupskog sjemeništa, a kasnije u velikoj dvorani istog Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Bio je to radni dio naših susreta. Uz taj radni dio naših susreta bio je povezan i molitveni dio. Naime, prije početka tribine u kapeli Sjemeništa, određeni broj sudionika redovito je provodio pola sata klanjanja Presvetom ili u molitvi krunice, moleći da Gospodin blagoslovi i Gospa zagovara taj pothvat, taj pokušaj i nastojanje, da zalijeva to malo gorušičino sjeme zasijano u Splitu, u srcima ljudi. Povezalo se tako molitvu i rad, a Bog je širio to polje, time što se širio krug zainteresiranih, sudionika u molitvi i na tribinama, javljali su se volonteri s raznih područja, razne dobi, muškaraca i žena, teme su se množile, razmatralo se konkretna pitanja.
Sudionici skupa su slobodno iznosili svoje prijedloge i pružali svoju suradnju. Bilo je to zanimljivo gledati, kao neko proljeće, koje se budi.

Koje je prvi snažniji izlazak Udruge u javnost?

Jedan od prvih javnih nastupa i organizacija HUB-a jest gostovanje poznatog prof.dr. Davora Pavune u prepunoj dvorani franjevačkog klerikata na Trsteniku u Splitu, gdje je govorio o izazovnoj temi Odnosa znanosti i vjere.
Njegovo živo izlaganje i veoma konkretno, uz osobno svjedočenje njegova dugog i bolnog traženja vjere i konačnog obraćenja, duboko je dirnulo sudionike. On je pozvao i ostale neka nastoje tražiti rješenja i Bog će blagosloviti. Poslije tribine mnogi su pitali kada će ponovno doći u Split i držati predavanje, tribinu.

Kako su se promicala nastojanja Udruge?

Na našim tribinama prešlo se je i na veoma praktična pitanja, kao što je npr. pitanje rješavanja otpada u Splitu i okolici. U tome su sudjelovali stručnjaci i razvila se živa rasprava i uputilo se također molbe na odgovarajuće instancije u Splitu i u Zagrebu. Mreža konkretnih angažmana se sama po sebi plela, a molitva je sve to pratila.
S vremenom komunikacija među članovima HUB-a se pojačala otvaranjem dvaju internetskih portala: hu-benedikt.hr i croative.net, time se je ujedno vijest o događajima i akcijama u HUB-u moglo širiti širom Hrvatske i svijetom. Odjek djelovanja Udruge je postajao sve veći. Bilo je mnogo odobravanja, kao i prijedloga. Javljale su se osobe koje su željele sudjelovati u HUB-u.

Što se pokazalo kroz ove angažmane ?

Uočilo se da je u pitanju domoljublje kod mnogih. Stoga se nastojalo obraditi određene teme iz najnovije hrvatske povijesti, iz Domovinskog rata i raznih političkih zbivanja. Stručnjaci su u tome sudjelovali i privlačili sve veći broj sudionika.

Možete se prisjetiti tog vremena, kojeg je obilježavao snažan pesimizam, osjećaj nepravde i nepovjerenja u institucije, posebno zbog neizvjesne sudbine hrvatskih generala…
U tim vremenima se pojavilo i pitanje suđenja hrvatskim generalima u Den Haagu. Uz teoretsko razmišljanje o tome, i uz odgovarajuću molitvu u kapeli sjemeništa, prije predavanja, uvedeno je i klanjanje u crkvi sv. Josipa za Domovinu i za generale u Den Haagu. Po oslobođenju generala Gotovine i Markača, razmišljalo se i na odgovarajućoj tribini, a zahvalilo se ujedno i sa svetom misom u kapeli Sjemeništa koju je predvodio don Mladen Parlov. Kasnije se posebno nastavila i molitva za ostalu šestoricu hrvatskih generala iz BiH, koji su još u Den Haagu. Pokrenula se molitvena akcija klanjanja u crkvi, povezano ujedno i s molitvenim grupama izvan Hrvatske (u Berlinu, u Europi i izvan nje). Ta nakana još i dalje traje u molitvama članova HUB-a, očekujući konačnu presudu Haaškog tribunala.

Više puta ste spomenuli molitvu, njenu uspravnicu, uspinjanje k Bogu, ali i ‘pobočnicu’, naš odnos prema ljudima. Kako bi danas opisali ulogu molitve u kršćanskom životu? 

Da bismo što dublje posvijestili ulogu i snagu molitve u svojem kršćanskom životu, kao i u HUB-u održane su tri tribine, u raznim razdobljima, i to: o svetom Turinskom platnu, o Gospi Guadalupskoj i o Sv. Ivani Arškoj.

>> a) Tribina o svetom Turinskom platnu

Pri razmišljanju o Turinskom platnu imali smo pred očima knjigu i film: Marcelić-Jurčević: „Turinsko platno – izazov modernom čovjeku, znanost i vjera.
Znanstvena istraživanja u posljednjih sto godina otkrila su na Svetom platnu mnogo znanstveno neprotumačivih činjenica: Slika na Turinskom platnu je fotografski negativ što je znanstveno neprotumačivo. Medicinski je također neprotumačiva anatomija lika Raspetoga čovjeka koja je bez pogreške. Nadalje, čavlima probijene ruke u zapešću, otkrivaju nedostatak palca na objema rukaMa Raspetoga. Brojna poklapanja Slike Raspetoga s evanđeoskim izvještajima o Isusovu mučenju i raspeću (tragovi bičevanja, trnove krune, kao i proboden bok). Veoma je značajno otkriće peludi na Turinskom platnu, peludi biljki koje rastu i cvjetaju izvan Francuske i Italije, u okolici Edesse i oko Jeruzalema. Analiza platna otkriva posebno bogato tkanje, s tragovima pomasti na platnu. Posebno je značajno otkriće trodimenzionalnosti slike, koju su otkrili svemirski istraživači slika iz svemira (iz NASA-e u SAD-u).  Prema tim otkrićima otkrilo se također daljnjim istraživanjem tragove Pilatovih novčića na desnom i lijevom oku Raspetoga. Također se otkrilo i neke napise oko glave Raspetoga. Boja slike također je problematična, ne potječe od bilo kakve poznate slikarske boje, ujedno je neizbrisiva bilo kojim kemijskim sredstvom. Slika lica Raspetoga s Turinskog platna nalazi se na brojnim Mandylionima i Veronikama tijekom crkvene povijesti, od 4. st. pa sve bliže nama. Dapače i kovani novčići iz 6-8. st. upućuju na sliku Lica Raspetoga na Turinskom platnu. Slika se, ukratko, ne može znanstveno protumačiti, a nije se uspjelo brojnim pokusima napraviti odgovarajući predložak najmodernijim sredstvima. Sve to je dovelo do naziva Slike – da je Nerukotvorena – Aheropita. Ako se to poveže s izvještajima evanđelja, onda otkrivamo u slici poruku Kristova otkupljenja, kako je On mučen i umro, kako je naše grijehe na sebe uzeo. Sva ta teška neprotumačiva pitanje rješava nam izvještaj da je Isus uskrsnuo od mrtvih. Tako je onda nastao taj fotografski negativ, koji nije napravljen ljudskom rukom, niti naslikan običnim bojama. Tada se otvara i znakovita poruka svetoga Platna: Isus je za nas trpio i za nas je uskrsnuo! Ta poruka je upućena posebno našim najmodernijim stoljećima, koja su u mogućnosti otkriti te tajne Turinskog platna. Isus nam je ostavio svoj znak muke i uskrsnuća. Kroz teškoće i patnje idemo prema svojem konačnom cilju, prema vječnosti i uskrsnuću.

>> b) Tribina o slici Gospe Guadalupske

Kao što na slici Raspetoga s Turinskog platna, slično i na slici Gospe Guadalupske očitavamo brojne znakove koje znanost ne može protumačiti. Boja slike ne spada u poznate prirodne boje. Slika je umjetnički savršena, makar se nalazio na platnu veoma poroznom i neprikladnom za slikanje. Lik Gospe i brojni simboli na Gospinoj haljini i oko nje očituju njezino nadzemaljsko podrijetlo. Na plaštu se nalaze zviježđa nebeskog svoda iznad Guadalupe, u očima se nalaze veoma malene sličice, koje se običnim okom niti ne zapažaju, a predstavljaju neke osobe (najvjerojatnije sam događaj nastanka same slike).

Slika pokazuje Gospu koja u svom krilu nosi Dijete, koje je obilježeno na haljini oznakom božanstva i koje bi trebala uskoro roditi. To se zbilo pred Božić godine 1531.

Gospa se na plaštu pokazuje kao trudna s Djetetom koje ima božansko obilježje. To se ujedno slaže i s njezinim očitovanjem Juanu Diegu, kojemu kaže da je ona Majka Božja i da donosi Indiosima Sina Božjega. Ona je dakle Gospa koja donosi Indiosima i Novom svijetu Sina Božjega. Gospa se pri ukazanju na brdašcu Tepeyac predstavlja Juanu Diegu kao Majka, Tješiteljica, Pomiriteljica, Glasnica evanđelja. I doista, po njezinu ukazanju 1531. Indiosi i Španjolci se međusobno pomiruju. Mnoštvo Indiosa se obraća na kršćanstvo. Gospa je uzor nove evangelizacije u Meksiku u Americi. U Gospi Guadalupskoj vidimo kako ona donosi Spasitelja, ne samo u Betlehemu, nego također i u Meksiku. Ona je Gospa Božićnica koja za Božić 1531. donosi Isusa u Meksiko, u Treći svijet. Umjesto pjesme anđela Slava Bogu na visini, a mir ljudima na zemlji Ona na svome plaštu nosi nebeska zviježđa, a na haljini ima geografiju Meksika s njezinim vulkanima te s Meksičkim zaljevom i Pacifikom. Ona je kraljica neba i zemlje. Ona tješi i pomaže kao Majka. Juanu Diegu dolazi ususret i tješi ga u teškoj bolesti njegova ujca Bernardina, govoreći mu: „Zašto si tužan, zašto zabrinut? Nisam li ja majka tvoja?“ I ozdravlja ga, makar je on daleko od toga mjesta ukazanja. I ovdje vidimo kako Gospodin bira neznatne i siromašne, Juana Diega. Po čudesnoj slici i drugim znakovima biskup Zumarraga prihvaća Gospin znak i sliku. Gospa postaje evangelizatorka Meksika i obiju Amerika, Trećeg svijeta. Sveti papa Ivan Pavao II. ističe kako je Gospa Guadalupske uzor evangelizacije u Meksiku i Americi. To je i nama poticaj da, po našoj molitvi i zalaganju, prenosimo evanđelje i njegovu snagu i našoj Crkvi i domovini u ovim našim teškim vremenima.

>> c) Ivana Arška/ Orléanska

Na jednoj tribini, pred predsjedničke izbore u Hrvatskoj osvrnuli smo se također i na povijest Francuske, kada je Gospodin na poseban način zahvatio u njezinu povijest po nepismenoj seljančici, s ruba Francuske, po djevojci Ivani Arškoj i kako je oslobodio Francusku u tim teškim vremenima u borbi između Francuske i Engleske glede prijestolonasljednika. Čudnovato je kako je Gospodin vodio tu djevojku preko nebeskih glasova svetaca koja je primala, i kako je ona doživjela poziv Božji da oslobodi Francusku od napada Engleza i da okruni kralja Karla VII. u Reimsu. Ono što francuska vojska nije mogla postići mjesecima, to je Bog ostvario po djevojci Ivani, i oslobodio Orléans od više mjesečne opsade i veliki dio okupiranog teritorija Francuske. Ujedno je učinila da se prijestolonasljednik Karlo okruni u Reimsu za kralja Francuske, kao Karlo VII. Mi smo se posebno na tome zaustavili na tribini predstavljanja knjige „Ivana Arška: Francuski Orléans i Hrvatska Oluja“ autora fra Josipa Marcelića. Dakako, posebno smo pri tome istaknuli paralelu između osvajanja Orléansa i hrvatske Oluje iz godine 1995. Brojna su podudaranja u tom uspoređivanju.
U njoj nam je dana velika pouka: Bog bira malene i nepoznate da ostvari svoja velika djela. Na nama je da po molitvi i obdržavanju Božjih zapovijedi vršimo volju Božu, a Gospodin će naći i u našoj domovini jednu Ivanu Aršku, po kojoj će nas osloboditi i štititi. Na nama je da se, poput Ivane Arške/Orléanske, izložimo, ne štedeći sebe, nego žrtvujući sebe i tražeći Božju volju i služeći narodu i domovini – služeći općem dobru.
Velika je ta pouka za naše vrijeme. Posebno smo to mogli vidjeti i u domovinskoj oslobodilačkoj akciji Oluja, kada se dogodilo tako čudnovato i neshvatljivo oslobađanje teritorija Hrvatske od okupatora. Gospodin je zacijelo pratio to žrtvovanje za domovinu i Gospa je zagovarala i na sam dan Marijina blagdana, Gospe Snježne, ostvarena je ta pobjeda. Divna pouka. Snažan poticaj. Veliki dar Božji! Dan Domovinske zahvalnosti!

Svjedoci smo nametanja novih ideologija čiji eksponenti, uzurpirajući političku moć, nasilno guraju ideološke obrasce, strane našem svjetonazoru i kulturi. Kakav odgovor biste poslali zastupnicima takvih nastojanja?

Pojavilo se pitanje seksualnog odgoja u školama, kao i pitanje definiranja obitelji. Na jedno i drugo pitanje se odgovorilo i tribinama i molitvom, uz brojno sudjelovanje naroda. Uključilo se i umjetničke tribine, pjesničke i neke male drame.
Uveden je i Hrvatski aktivistički festival VIDIK fest koji se održava već nekoliko godina kroz čitav tjedan u mjesecu travnju, a kroz koji se, kao i kroz Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju u studenom, očituju mnogi naši stavovi i u njima su neki odgovori na ovo pitanje. 
Uz navedena bdijenja, imali smo i uspješne molitvene kampanje i unutar Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju, posebno za naše generale. Čini se da se značajno mijenja društvena paradigma u Hrvatskoj, ali i u Europi, posebno u tzv. Novoj Europi.
U posljednje vrijeme, vidim, HUB stavlja naglasak na aktualne društvene probleme tako da je kroz javne reakcije, tribine, predavanja i okrugle stolove, progovorio o nezaposlenosti, demografskoj situaciji i perspektivi mladih, identitetu i percepciji povijesti, zaštiti okoliša, legalizaciji nelegalne gradnje i i to sve u skoro nevjerojatnih 250 raznih događanja u ovih par godina.

Vratimo se molitvi. Imali smo i nedavno nekoliko pobožnosti… Kakvi su Vaši utisci?

Pred predsjedničke izbore 2014., kao i pred parlamentarne izbore 2015. Opet se pokrenulo i razmišljanje o tim dvama područjima, o njihovoj važnosti. Tako su održane brojne tribine istaknutih profesora, stručnjaka, kao i političara i novinara.

Na molitvenom području održano je i sedmodnevno danonoćno Jerihonsko bdijenje u starohrvatskoj crkvici Sv. Trojice. Veoma dojmljivo, koja je vrijedna umjetnička hrvatska baština, pod zaštitom UNESCO-a. Uz velikodušno i požrtvovno sudjelovanje vjernika, mlađih i starijih, žena i muškaraca, pojedinaca i molitvenih zajednica, održano je sedmodnevno danonoćno klanjanje Presvetom – u zahvalu Gospodinu za domovinu i u molitvi za domovinu. Bilo je to veoma dirljivo. Posebno večernja molitva sa svetom misom, u tami, uz svijeće, pjesme i molitve. Bile su to katakombe u Hrvatskoj. Molitve su se uzdizale Gospodinu, anđeli su ih prenosili Gospodinu i donosili nama nove milosti.
Bila je to bitka u tami protiv tame. S portala vidimo da su najave pobudile veliku znatiželju (preko 2 tisuće očitovanih odobravanja na portalu). Vidimo kako i danas ljudi osjećaju sve više potrebu da se okrenu Bogu, unutarnjem svojem svijetu, savjesti? Molitva i slavljenje Boga otvara nas vječnosti i zaziva Božju pomoć na nas i na naše obitelji i domovinu! Jerihon se i danas ostvaruje u nama i po nama!

Snaga molitve i žrtve u povijesti spasenja? Kad biste ih usporedili od prvih do ovih naših vremena koji su to znakovi, poruke iz kojih bi mogli danas crpiti snagu za život?

Gledajući našu stvarnost vjernički i teološki naglasio bih posebno snagu molitve, ne smanjujući snagu konkretnog zauzimanja. Dapače, pojačavajući ga po molitvi i klanjanju. Sjetimo se snage molitve i žrtve u povijesti spasenja.
Posebno bih spomenuo neke primjere iz povijesti spasenja:

– Molitva i žrtva Abrahama postaje blagoslov za njegovo potomstvo i za sve narode.
– Molitva Mojsija također izvodi Izraela iz Egipatskog ropstva, provodi kroz Crveno more, vodi kroz pustinj.
– Molitva Jošue kroz sedam dana čini da se sruše zidine Jerihona i osvoji Jerihon – kroz ustrajnu molitvu, po odredbi i želji Božjoj (usp. Jošua 5, 1-21).
– Slično se dogodilo i u vrijeme kralja Jošafata kada je on pobijedio neprijatelja po molitvi i slavljenju Boga (usp. 2 Ljet 20, 20-30).
– Sjetimo se molitava i pokore Estere (usp. Estera 4-9) i Judite (usp. Judita 12-13), kako je Bog po njima, uz njihovo sudjelovanje i izlaganje vlastitog života, spasio Izraelce.
– Isus moli na Posljednjoj večeri svoga nebeskog Oca za jedinstvo Crkve (usp. Ivan 17), a apotole potiče u molitvi Očenaša da mole za dolazak Božjeg kraljevstva, kao i za druge prošnje (usp. 6,7-14). 
– Posebno se trebamo sjetiti Isusove opomene: „Molite i dobit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se (usp. Matej 7, 7-8).
– Sjetimo se kako prvotna Crkva moli za oslobođenje Petra iz zatvora i to se ostvaruje (usp. Djela 12,1-11).
– Sjetimo se također kako Bog u vrijeme Šaulovo, u teškoj nevolji Izraela, izbavlja ga preko dječaka Davida (usp. 1 Sam 17,40-54).

U naše vrijeme, kako već spomenusmo, živi nam je primjer iz povijesti Crkve i Francuske, kako Gospodin po Sv. Ivani Arškoj oslobađa Francusku. Smatram da među te znakove spada i akcija oslobađanja okupiranih teritorija Hrvatske po Domovinskoj Oluji, kao i brojne zgode iz Domovinskog rata i poraća.
Kada bismo molili više i spremnije, tražeći Božje kraljevstvo, Bog bi našao i danas maloga Davida i nepismenu Ivanu Aršku da spasi nas i Hrvatsku nam domovinu! To bi ujedno bio blagoslov za sve koji žive s nama i oko nas! Jer Spasitelj je Spasitelj sviju! On želi život svakome koji ga hoće primiti i s njim sudjelovati!

Što biste poručili za kraj?

Još nešto, događalo se je svojevrsno čudo zajedništva i solidarnosti, otajstvo Tijela Kristova. Naime, sve je raslo bez nekoga unaprijed postavljenog plana, prijedlozi su dolazili sa svih strana, volonteri su se javljali i pružali svoju pomoć. Tako je bez brojnih sredstava, u siromaštvu i oskudici – raslo djelo Božje. Dogodilo se, na svoj način, ono što reče Sv. Pavao Korinćanima, govoreći o darovima Duha Svetoga: „Bog obilno dijeli svoje darove, raznim osobama, s raznim sposobnostima i učincima, ali sve za izgradnju Kristova tijela – sve na korist cjelini“ (usp. 1 Kor 12, 4-11.27-30). Tako se događalo svojevrsno čudo umnažanja kruha, svatko je doprinio svoj mali dar, i Tijelo Kristovo je raslo i plodove donosilo.

Vječna je ljubav njegova! Vječno je milosrđe njegovo!
Ona nam donosi život! Donosi nam puninu života!
Idite i vi u moj vinograd!

Razgovor vodio: Petar Rubić/HUB

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Kultura i vjera

Louis Pasteur i krunica

Objavljeno

- datum

U malome sveučilišnom francuskom gradu, mladić je ušao u vlak. Tinta na njegovoj diplomi se još nije niti osušila.

Dok je vlak pojurio prema Parizu, zauzeo je mjesto blizu starijeg gospodina za kojeg se činilo kako drijema. Kada je vlak naglo zateturao, ispala je krunica iz njegovih ruku na pod. Mladić je podigao krunicu i vratio je gospodinu uz pitanje, “Gospodine, pretpostavljam da se molite?”

“U pravu ste, molio sam se.”

“Iznenađen sam”, odgovori mladić, “da u ovo današnje vrijeme postoji netko tko je još uvijek toliko zaostao i praznovjeran. Naši profesori na sveučilištu ne vjeruju u takve stvari.” Zatim je nastavio sa “prosvijetljivanjem” svojeg postarijeg suputnika.

Starac je izrazio svoje iznenađenje i čuđenje.

“Da,” nastavio je mladić, “danas prosvijetljeni ljudi ne vjeruju u takve gluposti.”

“Ma nemojte reći!” odgovori starac.

“Da, gospodine, i ako želite, mogu vam poslati neke poučne knjige.”

“Pa može,” odgovori starac, pripremajući se da napusti vlak na stanici. “Pošaljite ih na ovu adresu.” Pružio je mladiću posjetnicu na kojoj je pisalo: Louis Pasteur, Ravnatelj Instituta Znanstvenih Istraživanja – Pariz

Dodajem: Kad su ga jednom pitali kako može tako čvrsto vjerovati, odgovorio je: Budući da sam mnogo proučavao, imam vjeru kao Bretonac, a da sam još više mogao proučavati, imao bih vjeru poput Bretonke.

Bretonci su, naime, poznati u Francuskoj po svojoj vjeri.

Pripremio: sr. Klaudija Duran

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Kultura i vjera

(TRAILER) Libera Nos – novi dokumentarni film o egzorcizmu

Objavljeno

- datum

Postoji mnogo filmova o egzorcizmu, na primjer The Exorcist (1973) i The Exorcism of Emily Rose (2005); ali pomalo iznenađujuće, malo je dokumentaraca snimljeno o toj temi. Ipak, nedavno je na festivalskoj sceni prikazan novi film Libera Nostalijanskog redatelja Federica Di Giacoma.

Libera Nos prati svakodnevnu službu sicilijanskog egzorcista vlč. Catalda Migliazze. Naravno, egzorcizam je dio crkvenog poslanja i službe. Zbog činjenica da je donekle bio zaboravljen i potiskivan, uz to i besramno korišten u Hollywoodu za kojekakve scenarije horor filmova, ostao je misterij za većinu vjernika. Vidjeti ga, dakle, u “stvarnom vremenu” na velikome platnu u kinima, ne predstavlja samo šok već i neočekivano otkrivenje.

Kroz cijeli film ton je korektan: trijezan, umjeren, otvoren. Redatelj snima protagoniste filma – i egzorciste i one koji traže oslobođenje – na način koji je sasvim prikladan.

Film jednostavno i vjerno bilježi što se događa. To dopušta vlč. Migliazzou da objasni stvari onako kako ih on vidi. Omogućuje onima koji traže pomoć da sami govore o sebi. U nekim je slučajevima to bolno pokazivanje dna na koji su ti ljudi pali. Njihovo traženje pomoći od lokalnog egzorciste očito je posljednja nada, a filmska ekipa nam dopušta da vidimo i pozadinu njihove priče. Na isti način, film omogućuje egzorcistu da vrši obrede bez ikakve uredničke intervencije. Promatrajući postupak, dobivamo jasan osjećaj što egzorcizam podrazumijeva, kako u ljudskom tako i u nadnaravnom aspektu.

Odlomak iz recenzije objavljene u Catholic World Report | quovadiscroatia

 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno