Connect with us

Kultura i vjera

KAKO PREPOZNATI prisutnost zlih duhova

Objavljeno

- datum

“Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga. Jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet” (1. Ivanova 4: 1).

Kako možemo raspoznati prisutnost ili djelovanje zlih duhova?

Kako možemo razlikovati njihove manifestacije od onih Duha Božjega?

Jer ovo su vremena kao u slučaju Aronovog štapa i štapova čarobnjaka – nije uvijek lako prepoznati ono što je od Boga i ono što nije. Sveto pismo, međutim, daje više metoda kojima to možemo testirati. Nema potrebe da bilo tko bude zbunjen glede ovog, ako je spreman uzeti vremena i naučiti ono što Božja riječ ima za reći o tome. Slijedimo, dakle, primjer vjernika u Bereji koji su bili u stanju prepoznati razliku između istine i zablude jer su istraživali svakodnevno Pisma: “Ovi pak bijahu plemenitiji od onih u Solunu. Oni primiše Riječ sa svom spremnošću te su danomice istraživali Pisma, je li to tako” (Djela apostolska 17:11).

Sada ćemo uzeti u obzir one testove koji su nam dani u Pismu i koji će nam pružiti potrebno znanje kojim bismo mogli biti u mogućnosti razlikovati lažne duhove od Duha Svetoga.

1. TEST – Opovrgava li duh išta od Božje Riječi?

Za prvi test, možemo se vratiti tragičnoj priči o Evi u Edenskom vrtu. Kao što je poznato, Eva je budalasto dopustila da ju prevari Sotona koji se sam utjelovio u zmiji. Da je shvatila da je to njen najveći neprijatelj, Sotona, koji je tražio njenu propast, ona bi pobjegla od njega u strahu. Tek kada se predala toj suptilnoj sugestiji, otkriva svoju strašnu pogrešku i plaća ju po nezamislivoj cijeni. Što je to što je Eva zanemarila učiniti što ju je moglo spasiti od takve tragične pogreške?

Moglo bi se istaknuti da je svoju prvu pogrešku napravila time što je bila u blizini zabranjenog stabla. Namjerno je lutala u blizini stabla spoznaje dobra i zla i tako se stavila u poziciju u kojoj je mogla postati žrtva iskušenja. Da radi nešto krivo vjerojatno je i sama shvatila jer tome svjedoči i činjenica da je posjetila to mjesto bez znanja svog muža. Mnogi su poput Eve, namjerno idu tamo gdje je napast. Oni se igraju s vatrom i imaju naivnu ideju da neće biti spaljeni. Na ovaj način ljudi se danas zabavljaju brbljajući o svim vrstama crne magije i misticizma i zato niti ne čudi činjenica da su se mnogi od njih zapleli u mrežu koju su sami spleli.

Ipak, Eva je učinila najveću pogrešku kada je dopustila sumnjama da u njeno srce posiju pitanja o istinitosti Božje Riječi. Gospodin je rekao: “U dan kad budete s njega jeli zacijelo ćete umrijeti”. Zmija je glumeći zavarala Evu. Ona nije nazvala Boga lašcem, ali je postavila pitanje “Je li Bog rekao?” Tako opasna pretpostavka trebala bi biti dovoljna da Eva pobjegne od svog neprijatelja. Đavao je lažac po prirodi i ,prije ili kasnije, iako se pojavljuje u ovčjem odijelu, otkriti će svoje pandže, uzrokovanjem sumnje na Božju Riječ. Ipak, koliko često si ljudi dopuštaju da poput Eve budu odvedeni u ozbiljnu zabludu jer su se natezali s vragom, a nisu se držali Božje Riječi!

Naveo bih primjer jednog propovjednika koji je zaveden u zabludu kroz zavodničke duhove. Ovi duhovi su mu rekli da će se dogoditi spektakularno čudo kroz ozdravljenje njegove supruge od paralize, iscjeljenje koje će privući nacionalnu pozornost. Trebalo se dogoditi u određeni dan i sat. Dogovorio je s novinarima da dođu i da svemu tome posvjedoče. Kada se ovo proročanstvo nije dogodilo, duhovi (koji su se predstavili kao anđeo Gabriel) su mu tada rekli da se čudo ne može dogoditi jer njegova supruga nije bila po volji Božjoj, da njegov brak nije svezan na Nebu i da mora otpustiti ženu pa se oženiti drugom – mlađom djevojkom i tada će njegova služba biti okrunjena uspjehom. Nesretni brat odlučio je vjerovati zavodničkom duhu više nego Božjoj Riječi. Žalosni ishod je bio da je njegova služba praktički uništena. Ovaj čovjek je trebao to prepoznati, da ako se njegova proroštva nisu ispunila najvjerojatnije je bio pod utjecajem duha zavodnika. Test pravih proroka nalazi se u Ponovljenom zakonu.

“Ako li rekneš u srcu svojemu: ‘Kako ćemo raspoznati riječ koju Gospod nije izrekao?’ Kad prorok govori u ime Gospodnje pa se ta riječ ne zbude i ne ispuni, to je riječ koju Gospod nije govorio. U drskosti je taj prorok govorio, njega se nemoj bojati” (Ponovljeni zakon 18:21-22).

Kad je saznao da se ono što je on prorokovao nije dogodilo, ovaj se službenik trebao suočio s činjenicom da je posjedovao lažnog duha i vapiti Gospodinu za izbavljenje. Umjesto toga, on je nastavio slušati laži tog duha. Zavodnički duh obično se može otkriti jer je njegova priroda laganje i davanje izjava u izravnoj suprotnosti s Božjom Riječi. Ako je osoba ipak dopustila da se snažno izloži utjecaju lažljiva duha on je u velikoj opasnosti racionaliziranja laži, umjesto da vjeruje u Božju Riječ. Često dobri kršćani mogu biti zavedeni. Njima ovakvi duhovi govore da ih je Bog počastio što im je dao “novo otkrivenje”. To može biti “objava” glede božanstva, vodenog krštenja, o “besmrtnosti tijela”, nema razlike. Ako se odluče vjerovati zavodničkim duhovima, a ne riječi Božjoj, njihova djelotvornost kao kršćanina je završila ili će se barem umanjiti. Doista, njihova vlastita duša može biti u opasnosti.

2. TEST – Krist je došao u tijelu?

“Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je. A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu” (1. Ivanova 4 2-3).

Ovaj test je možda nije toliko izravni test zlog duha, ali jeste za proroka ili učitelja pod utjecajem zavodničkog duha koji mogu uvesti neke nove doktrine ili kult. Duh koji je u pozadini iza lažne religije obično uzrokuje da vođa te religije iskrivljuje Biblijsku istinu ili istinu o Kristovu božanstvu.

Drugim riječima, to će učenje uglavnom negirati ili baciti sumnju na činjenicu da je Isus rođen od djevice, te da je Sin Božji. Islam, na primjer, priznaje da je Isus bio prorok, ali u istom smislu da je bio prorok kao i Muhamed.

U ovom poglavlju nemamo prostora ispitati razne popularne kultove u detalje, i zbog toga ih nećemo izričito spominjati. No, barem desetak kultova koji su više ili manje poznati javnosti, na neki način, spadaju u kategoriju iz 1. Ivanove 4:1-3. Ta učenja uvijek udaraju na najvitalniju točku Evanđelja – božanstvo Isusa Krista. Jedan poseban kult, na primjer, koji naglašava mentalno ozdravljenje, poriče da fizički svemir uopće postoji. Sve je duh, pa stoga ne postoji fizičko tijelo. Prema tome, ništa fizičko ne postoji, bolest, bol ili smrt nije stvarna. Takva filozofija, naravno, mora poreći da je Isus došao u tijelu, da je trpio na križu i umro, te da je ponovno uskrsnuo u proslavljenom tijelu. Veliki broj ljudi je palo u iluziji ovog kulta. Ipak, pitam se jesu su pažljivo pročitali Novi Zavjet, da jesu, nikada ne bi postali žrtva takve pogreške.

Ostali kultovi uče da je Isus iz Nazareta došao u tijelu, ali ne vjeruju da je On Krist, ključni test svih nauka je da li prihvaća temeljnu istinu da je Isus Krist. Svi učitelji koji su od Boga, bez okolišanja, učinit će to isto priznanje koje je i Petar učinio kad ga je Isus upitao: “A što vi za mene kažete, tko sam?”

“Reče im: ‘A što vi za me kažete, tko sam?’ A Šimun Petar, odgovorivši, reče: ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga’” (Matej 16:. 15-16).

Još jedan poznati kult uči da je Isus bio samo stvoreno biće, poput drugih ljudi. Zato što je vjerno slušao zapovijedi Božje, on je postao Pomazanik Božji, te je u tom smislu bio i Sin Božji. To je također krivo. Krist nije stvoreno biće, On je vječni Božji Sin, koji je po utjelovljenju postao i Sin čovječji.

Duh iza modernizma, unitarizma, univerzalizma, new agea i masa drugih takvih religija negiraju na neki način božanstvo Isusa Krista. Gdje god postoji sumnja o tom temeljnom kamenu evanđelja, možemo biti sigurni da su zavodnički duhovi na djelu.

3. TEST – Po njihovim plodovima ćete ih poznavati

Je li moć činjenja čuda nepogrešiv test čovjekovog odnosa s Bogom?

Je li činjenica da onaj koji govori jezikom ljudi i anđela dokaz da ta osoba ima pravi duh?

Ako osoba prorokuje, je li to samo po sebi dokaz da je on u ispravnom odnosu s Bogom?

Ako je jednom bio pomazan od Boga, znači li to da ta osoba i sada ima Duha Kristova?

“Ako i jezicima ljudskim i anđeoskim govorim, a ljubavi nemam, postao sam mjed što zveči ili cimbal što ječi. Ako i dar prorokovanja imam i znam sve tajne i svu spoznaju; ako i svu vjeru imam da bih i gore premještao, a ljubavi nemam — ništa sam. Ako i sav svoj imetak razdam, ako i tijelo svoje predam da se sažeže, a ljubavi nemam — ništa mi ne koristi” (1. Korinćanima 13:1-3).

Obično bi se, božanski darovi mogli uzeti kao znaci čovjeka Božjeg. Ali oni nisu nepogrešivi znaci, jer, nažalost, onaj tko ih posjeduje je još uvijek slobodan moralno sagriješiti i zaprljati izvor iz kojeg teku ti darovi. On može popustiti pod samouzvišenjem i kako je Pavao izjavio, postati “lažni apostol”. Ljubav prema novcu može uzrokovati da griješe kao i Juda, jedan od dvanaestorice, koji je izvodio čuda, ali nažalost, na kraju je postao izdajnik i izdao svog Učitelja za trideset srebrnjaka. Samson je bio pomazan od Boga no zato što se predao tjelesnim požudama, bio je lišen svoje moći i pao u ruke neprijatelja (Suci 16: 20-21). Bileam je govorio neka od najljepših proročanstava, čak je i prorokovao dolazak Krista (Brojevi 24:17), ali zbog svoje ljubavi prema novcu, on je komercijalizirao svoj dar i na kraju je umro pod Božjom osudom (Jošua 13:22).

Isus je dao ozbiljnu opomenu u vezi tih stvari, u Mateju 7:22-23: “Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga silna djela činili?’ I tada ću im priznati: ‘Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!’”. Što je onda pravi test proroka Božjeg? Isus ga je dao u 19. i 20. stihu kada je rekao: “Po njihovim plodovima ćete ih poznati: ‘Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i baca u vatru. Stoga, po njihovim plodovima ćete ih poznati’” (Matej 7:19-20).

Kako bismo trebali suditi proroka koji tvrdi da je poslan od Boga, kao na primjer da udari štapom na zemlju i uzrokuje da se pretvori u zmiju? Sjetimo se da su vračari, kao i Mojsije i Aron imali silu za pretvaranje njihovih štapova u zmije.

Kako možemo razlikovati ono što je od đavla, kada su znakovi koji se pojavljuju jako slični?

Prije nego što odgovorimo na to pitanje, moramo postaviti jedno protupitanje: Ima li to prorok koji čini takva čudesa, ima poput Mojsija poniznost i skromnost?

“A Mojsije bijaše veoma ponizan čovjek, više no bilo koji čovjek što je bio na licu zemlje” (Brojevi 12: 3). Posreduje li on za narod poput Mojsija, koji je bio spreman dati svoj život za spas svoga naroda? Ili je poput faraonovih slugu koji tuče i ponižava narod Božji?

Dakako, ako čovjek može pokazati da su njegovi rodovi – plod Duha, tada možemo prosuditi njegove znakove, bez obzira na to što su slični vračarskima, da su od Boga.

S druge strane, ako on traži svoje samouzdizanje, poput faraona, ili se igra čarobnjaštva kao i vračari, tada moramo prosuditi da je on na sotoninoj strani.

Treba napomenuti da je Aronov štap je ostao, a štapovi vračara su pojedeni. Spiritisti su katkada sposobni materijalizirati pojedine objekte. To nije snaga Božja, ali je čarobnjaštvo. Čarobnjaštvo je često u mogućnosti izvršiti materijalizaciju, ali ona nema stalnog postojanja u prirodnom svijetu. Leteći tanjuri koji se pojavljuju i nestaju, spadaju u ovu kategoriju. Kada je Ilija učinio čudo s uljem i brašnom, ono je trajalo sve dok je trajala glad kako bi bilo dovoljno za održavanje udovice i obitelji (1. Kraljevima 17:14-16). Elizej je učinio čudo s uljem i tako se platilo dugove (2. Kraljevima 4:1-7). Kad je Krist umnožio kruhove i ribe, čak su ulomke sakupili za naknadnu uporabu (Matej 15:32-37). Faraonovi vračari su proizveli zmije sa svojim štapovima, ali su one bile uništene Božjom snagom! Spiritizam i vjersko čarobnjaštvo može proizvesti materijalizacije, ali takve materijalizacije će nestati, a to je znak čarobnjaštva. Neka Božji narod bude na oprezu!

4. TEST – Dar razlikovanja duhova

Do sada smo razmotrili testove kojima “testiramo duhove” i koje svaki kršćanin, upoznat s Božjom riječi, može koristiti. Ako se oni primjenjuju pažljivo i uz molitvu, nezamislivo je da vjernik može biti zaveden bilo kojom neprijateljskom taktikom, bez obzira kako suptilna ona bila.

Kako bi mogao prakticirati testiranje duhova vjernik ne treba više od prva tri testa. Ipak ima i onih koji su dobili posebnu službu koja ih često dovodi u kontakt sa zlim silama, tako da ih može prepoznati, pogotovo ako je prisutno više od jednog demona. Za one s takvom službom Bog je osigurao poseban dar pod nazivom “dar razlikovanja duhova”.

Ovaj dar se spominje u 1. Korinćanima 12: 7,10: “A svakomu se daje očitovanje Duha na korist… a drugomu razlučivanje duhova”.

Ovaj “dar za razlikovanje duhova” ima obično širi opseg od onog uobičajenog. Kao što postoje zli duhovi, tako postoje i dobri duhovi. Ponekad Bog dopušta svom narodu, da raspoznaje ili vidi anđeoske duhove. Prorok Elizej se jednom pomolio za svoga slugu da mu Bog otvori oči kako bi mogao vidjeti zaštitničku vojsku anđela oko njih: “Tada se Elizej pomoli i reče: ‘Gospode, molim te, otvori mu oči da vidi’. I Gospod otvori oči momku te je vidio. I gle, gora bijaše puna konja i ognjenih kola sve uokolo Elizeja” (2. Kraljevima 6:17).

Razlikovanje duhova također uključuje i razlikovanje ljudskih duhova. Ponekad je važno znati da li je prisutan prijevarni ljudski duh. Filip, evanđelist, pretpostavio je da je Šimun Vrač bio pravi vjernik i krstio ga je u vodi. No, kada je došao apostol Petar, on je razabrao da je Šimun bio čarobnjak i odjednom ga je razotkrio (Djela apostolska 8:9-23). Isus je znao da je Juda bio licemjer, iako je potonji pametno sakrio svoj pravi karakter od ostatka učenika (Matej 26:21-22). Gehazi je mislio da je prevario Elizeja glede srebra i ostalih darova. Elizej je znao sve što je njegov prijevarni sluga učinio (2. Kraljevima 5:20-27).

Dar razlikovanja duhova, vjerujem, posebno je dizajniran za otkrivanje prisutnosti demona. Ponekada će se ovi duhovi pretvarati se da su Duh Božji i pokušati se prikriti.

Poseban trik koji demoni ponekad koriste prikazan je u slučaju opsjednute djevojke koja je bila u Filipima za vrijeme Pavlovog prvog misijskog putovanja u Europi. Ova je djevojka imala vračarskog duha i kroz gatanje i proricanje donosila je svojim gospodarima veliku dobit. “Ona je slijedila apostola Pavla i vikala: ‘Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega, koji pokazuju vam put spasenja’” (Djela apostolska 16:17).

Možda su neki od Pavlovih suputnika i sljedbenika pretpostavili da je djevojka imala Duha Božjega i da je ono što je govorila bilo pravo svjedočanstvo Isusa Krista. Pavao, međutim, je u jednom trenu razabrao prisutnost vračarskog duha i prepoznao je da je njeno svjedočenje bilo daleko od pozitivnoga, ono je zapravo radilo štetu i Pavla su vjerojatno poistovjećivali s onima koji se bave sličnim vračarskim djelovanjima. Kada je Pavao istjerao zlog duha, djevojka više nije bila u mogućnosti maltretirati ih niti je bila u stanju više prorokovati budućnost. Pavao i Sila bačeni su u zatvor zbog toga i Bog je morao poslati potres da ih oslobodi. Ali to je poznata biblijska priča i ne treba je ponavljati detaljno (Djela apostolska 16:16-26).

Neće svatko operirati u daru razlikovanja duhova, ipak Bog je osigurao obilje izvora tako da nitko ne mora biti prevaren ili obmanut duhovima zavođenja. Nažalost, postoji mnogo ljudi ovih dana koji ne paze na biblijska upozorenja i ne koriste testove istine koje je Bog dao. Zbog toga nije malo onih koji su uhvaćeni od strane tih lažnih duhova koji se sve više očituju u ove posljednje dane (1. Timoteju 4:1).

izvor: Riječ Života    Autor: Gordon Lindsay; iz knjige “Satan’s demon manifestations and delusions”

Komentari

Oglasi
Komentari

Kultura i vjera

Kardinal Bozanić izdao je jasne upute za borbu protiv Đavla: Ovo svi moraju znati!

Objavljeno

- datum

 10 PRAVILA ZA BITKU    Nemoj zaboraviti da Đavao postoji..

Svaki katolik koji svoju vjeru živi s neprestanom čežnjom za posvećivanjem svjestan je stvarnosti duhovnog svijeta i bitke u kojoj sudjelujemo od trenutka kad smo krenuli za Kristom.

Mons. Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, na jedan blagdan Cvjetnice, istaknuo je da valja svjesno, slobodno i odgovorno nastaviti životnu borbu, pa je iznio deset pravila za borbu protiv napasnika, Đavla:

1. Nemoj zaboraviti da Đavao postoji On ‘je lažac i otac laži’ (Iv 8,44). Prva laž kojom nas želi obmanuti jest da nas uvjeri da ne postoji.

2. Nemoj zaboraviti da je Đavao napasnik. On je napastovao Adama, Izraela i samog Isusa. On napastuje, stavlja na kušnju i potiče na zlo svakog čovjeka. Nemoj si umišljati da ćeš biti pošteđen ili da si neranjiv.

3. Nemoj zaboraviti da je Đavao veoma lukav i domišljat. On stalno vreba i postavlja zamamljive zamke, kao što je to učinio i prvom čovjeku, Adamu, kojemu je pokazao zavodljive strane zabranjenog voća koje je ‘dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno’ (Post 3,6).

4. Bdij: u očima i u srcu. I budi čvrst: u duhu i životu. Prvi papa, sveti Petar, potiče nas: ‘Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, Đavao, kao ričuči lav obilazi tražeći koga da proždre’ (1 Pt 5,8). A apostol Pavao kaže: ‘Jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima Đavolovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate’ (Ef 6,10- 13).

5. Čvrsto vjeruj u Kristovu pobjedu nad napasnikom. Ta te vjera čini sigurnim i nepokoljebljivim nasuprot svim napastima. Krist je najjači. On je rekao: ‘Ako Ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama Kraljevstvo Božje’ (Mt 12,28)

6. Imaj uvijek na pameti da te Krist čini dionikom svoje pobjede. Kao što je učio sv. Ćiril Jeruzalemski: ‘Krv žrtvovanog jaganjca, Krist Isus je snaga koja tjera demone’ .
To je milost sakramenta, posebno Euharistije. To je milost koju nam pruža Crkva i u blagoslovinama, kao stoje to blagoslovljena ili sveta voda.

7. Slušaj Riječ Božju. Sveti Petar nasuprot Đavlu kao ‘ričučem lavu’ potiče nas: ‘Oprite mu se stameni u vjeri’ (1 Pt 5,9). Vjera se rađa i hrani u slušanju Riječi Božje, koja je ‘nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi’ (Ps 119,105).

8. Budi ponizan i svjestan svoje krhkosti S pouzdanjem se trebamo predavati Gospodinu koji je za nas molio ovako: ‘Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga’ (Iv 17,15)

9. Uvijek moli, bez prestanka moli. Borba i pobjeda u napasti moguća je samo pomoću molitve. Isus u molitvi pobjeđuje napasnika. On nam govori: ‘Bdijete i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo’ (Mt 26,41).

10. Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, njega jedinoga časti i njemu jedinome služi tamo gdje raste dobro, slabi zlo; to je načelo i naravnog zakona. Sredina u kojoj je dobro u cijeni, u kojoj se o dobrim stvarima govori, u kojoj se dobra djela opaža i dobre vijesti prenose, slabi privlačnost zla. na taj stil života potiče nas Isus kada kaže: ‘Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce’ (Mt 6,21).”

“Svi zajedno više gajimo pobožnost Duhu Svetomu. Razvrat je kao prije općeg potopa. Neprijatelji pripravljaju novi Veliki petak. Bog mora biti ubijen. Ne napadaju samo neke članke vjere ili pojedine moralne zasade, već se sve napada. Izvanredna vremena traže izvanredna sredstva, a to je Duh Sveti sa sedam svojih darova.” (Blaženi kardinal Alojzije Stepinac, 16. prosinca 1958.g.)

Objavljeno u enciklopedijskom priručniku pobožnosti Katoličke Crkve  foto: Pinterest

izvor: Vjera

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Kultura i vjera

(VIDEO) O OVOME BRUJI CIJELI SVIJET: Iz Isusovog groba…

Objavljeno

- datum

 Ljudi bruje, nitko ne zna što se zapravo događa…   Na snimci koja ovih dana obilazi svijet, i koju su prenijeli vodeći svjetski mediji prikazan je kamen pomazanja u Jeruzalemu s crvenim mrljama na sebi. Riječ je o kamenu za koji se vjeruje da je na njemu Isus pomazan i pripremljen za ukop.

Video se proširio nevjerojatnom brzinom, a objavio ga je Galilejac Nicola Kanaan koji je rekao da je on bio prisutan kad je krv, odnosno crvena tekućina bila procurila s ploče. Dodao je i da je izraelska policija nakon događaja osigurala to područje. Događaj se navodno, kako on tvrdi, dogodio prije pravoslavnog Uskrsa, dakle prošli tjedan u crkvi svetog Groba, najsvetijem mjestu kršćanstva.

Na tisuće i tisuće ljudi pregledalo je ovu snimku i mišljenja su razna.

Problem je u tome što je slična snimka objavljena još 2015. godine na izraelskom.

Međutim, ni tada nije otkriveno jesu li crvene mrlje na ploči krv ili nešto drugo. Iako o snimci priča cijeli svijet, već tjedan dana, tek u ovaj petak snimke su objavili i Daily Mail i The Sun  što bi značilo da rasprava, kao i pitanja diljem svijeta ne prestaju, unatoč tome što takav video već postoji.

Jedni tvrde da je sve istina, a drugi da je laž, postoje i oni koji tvrde da se sve namjerno skriva i da ploča uistinu krvari.

Pogledajte snimku koja je izazvala pravu pomutnju ovih dana u kršćanskom svijetu:

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Kultura i vjera

Nadnaravni susret muslimana s Isusom Kristom u bolnici: Evo što se dogodilo!

Objavljeno

- datum

Dr. Nasir Saddiki je bio musliman do mističnog susreta s Gospodinom Isusom Kristom. Nakon što je hitno prevezen u bolnicu jer mu se iznenada pojavila neka smrtonosna bolest nalik gubi, dobio je visoku temperaturu a neki od organa počeli su otkazivati. Liječnici su predvidjeli da će biti mrtav do jutra. No, te noći u njegovu sobu došao je Isus i rekao: “Ja sam Bog kršćana. Ja sam Bog Abrahamov, Bog Jakovljev, Bog Izakov.”
Bolest se počela povlačiti već istoga trena, a on je postao kršćanin.

Izvor: novizivot.net

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno