Connect with us

Društvo

Ivan Lovrinović: GUVERNERU, NE DRŽITE MI LEKCIJU DOK RAZARATE OVU ZEMLJU!

Objavljeno

- datum

Odgovor na intervju Borisa Vujčića u tjedniku ”Globus”.Iskreno žalim i osjećam se pomalo neugodno kao sveučilišni profesor i zastupnik u Hrvatskom Saboru da sam prisiljen hrvatskoj javnosti pokazivati kako guverner Hrvatske narodne banke ne poznaje temeljne računovodstveno-financijske kategorije (kapital, kapitalni račun, prihodi, rashodi, pozitivne i negativne tečajne ratlike i financijski rezultat poslovanja HNB-e).

Budući da se guverner HNB-e Boris Vujčić u svom intervjuu tjedniku “Globus” poslužio metodom javnog blaćenja i sramoćenja usmjerenog na rušenje mog ugleda i ljudskog dostojanstva na osobnoj razini, dobar kućni odgoj i potreba za civiliziranim komuniciranjem nameću mi obvezu da mu, istine radi, adekvatno odgovorim.

Guverneru HNB-a moram priznati i odati priznanje na otvorenosti i iskrenosti kad izjavljuje da; “Centralni bankari mogu napraviti više štete nego dobra…Nema tog ministra koji može toliko naštetiti gospodarstvu kao loš centralni bankar”, jer smo upravo mi u Republici Hrvatskoj svjedoci koliko je štete hrvatskom gospodarstvu u proteklih cca 22 godine učinila HNB, ustanova kojoj je upravo Vujčić na čelu (što u funkciji zamjenika guvernera, a što u funkciji guvernera HNB – više od 16 godina). To je nažalost najtočnija i najvrjednija konstatacija guvernera u odgovoru na brojna pitanja novinara u cijelom predmetnom intervjuu.

Da podsjetim čitatelje. Vujčić se obrusio na mene zbog moje ideje da se oko 10 mlrd kuna s kapitalskog računa HNB-a koje predstavljaju višak rezervi i dobiti transferira njihovom vlasniku – državi, odnosno Republici Hrvatskoj čime bi se mogao otkupiti udio MOL-a u INI, ili riješiti mnogi drugi problemi. Guverner Vujčić navodi da je to nemoguće i da ja ne razumijem osnove središnjeg bankarstva. On smatra da je novac koji se nalazi na tom računu sapunica, odnosno da je riječ o obračunskim kategorijama. U nastavku ću se koristiti što razumljivijim izrazima kako bi neekonomisti mogli jasno razumjeti o čemu se radi.

A sada prijeđimo na meritum stvari; kada guverner govoreći o financijskom poslovanju HNB-a kaže:”nerealiziranim pozitivnim tečajnim razlikama, odnosno neto rezultatu s osnova usklađivanja vrijednosti bilance stanja s promjenama tečaja” dakle, po guverneru Vujčiću pri tome se radi o: “isključivo o obračunskim nerealiziranim kategorijama čija namjera je pokrivanje općih rizika djelovanja HNB-a putem uključivanja istih u kapital, a ne realiziranoj dobiti koju je netko zaradio, temeljem zakonskih odredbi zadržao, pa je stoga potrebna omogućiti isplatu vlasniku”.

Guverneru HNB, jeste li svjesni činjenice da ste prethodnim riječima u predmetnom intervjuu novinaru Globusa govoreći o deviznom poslovanju i tečajnim razlikama u HNB pokazali drastično neznanje koristeći termine poput: “nerealizirane pozitivne tečajne razlike…s osnova usklađivanja vrijednosti bilance stanja s promjenom tečaja”. To su potpuno nepoznati izrazi u financijsko-računovodstvenoj terminologiji Republike Hrvatske i Europske Unije.

Usudio bih se pretpostaviti da ste možda krivo informirani, financijski neupućeni ili su Vas možda zavarale okolnosti da se takav sličan izričaj nalazi nažalost i u sada važećem Zakonu o HNB-i koji je također pogrešan i protivan domaćim računovodstvenim propisima kao i odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda br.21 (MRS 21- Učinci promjene tečaja stranih valuta) kao i Međunarodnog standarda financijskog izvješćivanja (radi čega bi trebalo donijeti novi Zakon o HNB budući da je u koliziji sa više od 10 hrvatskih Zakona te više Uredbi EU).

Gospodine guverneru, materija o računovodstvu s deviznom komponentom poslovanja uključujući i problematiku tečajnih razlika danas se izučava na barem 10-ak fakulteta i visokih škola ekonomskog usmjerenja u RH te smatram da postoji razlog da HNB kao središnja banka RH treba nešto učiniti kako bi se ubuduće izbjeglo ovakvo javno sramoćenje Vas kao guvernera i HNB-a kao institucije.

Uzimam si slobodu skrenuti Vam pozornost na sljedeće činjenice o poslovnim promjenama koje proizlaze s osnova deviznog poslovanja i nastanka tečajnih razlika u radu bilo koje financijske institucije pa tako i Hrvatske narodne banke.

Prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS-ovima) prihodi su povećanja neke ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja sredstava ili smanjenja obveza što za posljedicu ima povećanje kapitala.
Hrvatska narodna banka može ostvarivati prihode od:
– kamata i drugih prihoda na devizna sredstva deponirana u inozemstvu
– kamata na odobrene kredite i druge plasmane i potraživanja
– naknade za obavljanje usluga iz područja svoje odgovornosti i ovlasti predviđenih zakonom (obavljanje supervizije, platnog prometa…)
– od ostatka realiziranih pozitivnih tečajnih razlika nakon pokrića realiziranih negativnih tečajnih razlika
– emisijske dobiti, odnosno monetarnih prihoda
– kupovine i/ili prodaje vrijednosnih papira
– ostalih prihoda koje ostvari svojim poslovanjem

Dakle, prihodi HNB od tih financijskih aktivnosti odnosno pozitivnih tečajnih razlika imaju isti računovodstveni tretman kao i svi drugi tzv. poslovni prihodi HNB-e kao i izvanredni prihodi HNB-a.
Prema MRS-ovima rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunska razdoblja u obliku odljeva ili smanjenja sredstava što ima za posljedicu smanjenje kapitala.
Rashodi HNB-e podmiruju se iz ostvarenih prihoda HNB-e i to:
– rashodi za materijalne troškove poslovanja i plaće zaposlenika HNB te troškovi amortizacije
– troškovi izrade, čuvanja i distribucije novčanica i kovanog novca
– kamate za troškove po inozemnim kreditima
– kamate na sredstva koja se drže na računima HNB
– rashodi s osnova nepokrivenih realiziranih negativnih tečajnih razlika nakon pokrića iz realiziranih pozitivnih tečajnih razlika
– kamate i drugi troškovi po vrijednosnim papirima
– rashodi po osnovi plaćanja poreza, naknada i drugih zakonskih propisanih rashoda
– ostalih rashoda koje HNB ima u svojem poslovanju

Dakle, rashodi HNB-e od tzv. financijskih aktivnosti odnosno negativnih tećajnih razlika imaju isti računovodstveni tretman kao i svi drugi tzv. poslovni rashodi HNB (troškovi poslovanja) i tzv. izvanredni rashodi HNB (npr. revalorizacija neke imovine na nižu vrijednost.

Glede pitanja vezanih za devizno poslovanje najvažniji je lex specialis “Zakon o deviznom poslovanju” koji propisuje da se sva potraživanja i obveze prema inozemstvu trebaju svesti na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju na dan utvrđivanja bilance (npr. 31.12. tekuće godine) te po svim navedenim stavkama utvrditi i proknjižiti pozitivne i negativne tečajne razlike.
Kada se radi o inozemnim sredstvima plaćanja sva knjiženja na kontima glavne knjige provode se u domaćoj, odnosno fukcionalnoj valuti. Sve naplate iz inozemstva (kada se dominantno odnose na naplate po kamatama na plasirana devizna sredstva međunarodnih rezervi likvidnosti RH koje su po zakonu povjerene HNB-u, a povezane su s knjiženjem tečajnih razlika.

Tečajna razlika je razlika koja nastaje zbog promjene tečaja valute u kunskoj protuvrijednosti na dan podmirenja ili na datum bilance u odnosu na protuvrijednost po kojoj su prethodno devizna sredstva bila proknjižena u glavnoj knjizi. Jasnije rečeno tečajne razlike su iznosi koji proizilaze iz promjene tečaja domaće valute u odnosu na stranu/e u odnosu na prethodno razdoblje.
Tečajne razlike mogu biti pozitivne i negativne. Ako se radi o aktivnom kontu, tj. u slučaju porasta tečaja kune, knjiži se povećanje stanja na kontu za iznos tečajnih razlika, a protustavka je prihod od tečajnih razlika, koji je realan, a ne neka obračunska računovodstvena kategorija.
U slučaju pasivnog konta rezultat je isti samo što je riječ o smanjenju obveza u domaćoj valuti.

Negativne tečajne razlike pojavljuju se također na aktivnom i pasivnom kontu i povećavaju obvezu domaćeg subjekta u kunama prema inozemstvu. Njihova protustavka je trošak-rashod negativne tečajne razlike.

Za priznavanje tečajnih razlika potrebno je uzeti odredbu sadržanu u Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS 21, točka 28) gdje se ističe: “Tečajne razlike proizašle iz podmirivanja monetarnih stavki ili izvještavanja o monetarnim stavkama po tečajevima različitim od onih po kojima su bile početno priznate tijekom razdoblja ili prikazane u prošlim financijskim izvještajima, trebaju se priznati u dobit ili gubitak razdoblja u kojem nastaju, osim kako je opisano u točki 32”.
Dakle, pozitivne tečajne razlike priznaju se kao prihod razdoblja kad su utvrđene, a negativne tečajne razlike priznaju se kao rashod razdoblja kada su nastale.
MRS 21 točka 28 govori o priznavanju tečajnih razlika u pojedinim obračunskim razdobljima:
Tečajne razlike priznaju se i evidentiraju prema srednjem tečaju HNB (čl. 45 ZDP) za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu i to:
1) podmirenjem transakcija
2) usklađivanjem stanja (najčešće na datum bilance stanja odnosno izvještaja o financijskom položaju na kraju razdoblja

Efekti promjena tečajeva stranih valuta u cijelosti se iskazuju kao prihodi ili rashodi obračunskog razdoblja u kojem su nastali. Prema tome, porast tečaja strane valute podrazumijeva pozitivne tečajne razlike za devizna potraživanja, a negativne tečajne razlike za devizne obaveze

Dakle, tu nema govora o obračunskim kategorijama već o dobitku ili gubitku kao razlici između ukupnih prihoda i rashoda. Sve kada bih i prihvatio Vaš izraz “nerealizirane tečajne razlike” i tečajne razlike kao “obračunska kategorija” to znači da ste upravo iz tih obračunskih kategorija, u manjoj ili većoj mjeri isplačivali novac u državni proračun svome vlasniku – Republici Hrvatskoj.
Jasno je u kojoj ste se mjeri zapleli u područje monetarne statistike, politike i analize. Meni je to i razumljivo za Vas koji ste stručnjak za demografiju i tržište rada čime ste se stalno i bavili na Fakultetu.

Rizik tečajnih razlika s osnova prihoda od kamata na plasirana devizna sredstva u inozemstvo (najčešće je tu riječ o deviznim pričuvama) ili rashoda s osnova kamata na uzete devizne kredite u inozemstvu smanjuje se ili nastoji izbjeći pomoću transakcija sa (unaprijed) ugovorenim zaštitnim deviznim tečajem (koji je tretiran u MRS-u 39). Tome uostalom služe i financijske izvedenice.

Najčešće situacije u kojima se koriste ugovoreni ili zaštitni devizni tečajevi jesu: zaštita pozicija neto imovine i neto obaveza, zaštita obveza u stranoj valuti te zaštita ulaganja u vrijednosne papire u inozemstvu (to je najčešća varijanta ulaganja međunarodnih deviznih pričuva RH).

Dobro je ovom prilikom podsjetiti da je HNB 2008. i 2013.g. sam kreirao i predložio zakone o samom sebi Hrvatskom Saboru. To je neviđeno.
Stoga nije niti čudno što se u pasivi bilance HNB-a nalazi i stavka pod nazivom “Kapitalski račun” na kojem se sada nalazi nešto više od 16 milijardi kuna. Taj “kapitalski račun” je koktel u koji je strpano puno toga; od kapitala, dobiti, “realizirane” i “nerealizirane” tečajne razlike… Uređene središnje banke u svojim bilancama posebno izdvajaju kapital, rezervacije, dobit itd. No, kada puno toga natrpate u jednu stavku, kao što ste Vi učinili, onda sve možete objasniti i sve zamutiti. I “kapitalski račun” je jedan od niza razloga za promjenu Zakona o HNB-u koji je u ovakvom izdanju neodrživ, netransparentan, suprotan praksi ECB-a i uređenih središnjih banaka.

HNB kao središnja banka kojoj su povjerene međunarodne devizne pričuve RH na žalost nema dovoljno kompetencija niti stručnih kapaciteta da zaštiti ulaganje deviznih pričuva RH u inozemstvu Zbog toga je stalno suočen s rizicima koje ne može dovoljno kontrolirati u svom poslovanju i ostvario je najniži povrat na plasirana sredstva iz međunarodnih deviznih pričuva od skoro svih susjednih i tranzicijskih zemalja.

Meni je uistinu žao da nikada niste imali priliku djelovati kao guverner, već samo kao direktor najveće mjenjačnice u zemlji, jer ste I Vi aktivno djelovali u tom smjeru. Hrvatska narodna banka tek treba postati središnja banka u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva i društva.
Dosadašnji model funkcioniranja HNB-a je postavljen na tekve temelje koji onemogućavaju korištenje kune kao domaće valute, a u sebi ima ugrađene mehanizme prorecesijskog djelovanja, slabljenja konkurentnosti i razvoja dužničkog ropstva.

Na kraju da spomenem već poznatu misao:
SREDIŠNJA BANKA JE PREVAŽNA INSTITUCIJA DA BI SE PREPUSTILA SAMO SREDIŠNJIM BANKARIMA

Izvor: preuzeto sa službene facebook stranice Ivana Lovrinovića

Komentari

Komentari

Društvo

Plenkovićeva vlada potpisala deklaraciju da će naseljavati afričke crnce i arape u Hrvatsku

Objavljeno

- datum

Zajedno s ostalim EU zemljama, Hrvatska je vlast u potpunoj tajnosti od svoje(ih) javnosti potpisala “Marrakesh Political Declaration” 2.svibnja 2018.

Nakon što su nam “Istanbulskom konvencijom” odlučili na silu penetrirati seksualne manjine s paletom njihovih perverznih “orijentacija” u nacionalno biće, sada je politička elita odlučila uvoziti afričke crnce i sjevernoafričke Arape u Hrvatsku.

U rinfuzi.

Krajnji cilj je da se rastoči nacionalno biće, razvodni nacionalni osjećaj, te da nas se u konačnici zamijeni na ovim geografskim prostorima.

Evo što piše u tajnovitoj deklaraciji, a gdje se spominju Hrvatska. Da lijevoliberalni ne kažu da je ovo “fake news”:

“Mi, ministri vanjskih poslova, ministri unutarnjih poslova, ministri integracija, ministri zaduženi za migracije i visoki predstavnici slijedećih zemalja: Austrija, Belgija, Benin, Bugarska, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Obala slonovače…Hrvatska….”

Vidi, nema Mađarske!

Što ja, Hrvat, uopće imam s Afrikom-paprikom?

Hej, pa što Hrvatska ima s Afrikom i crncima? Mi nismo imali kolonije po Africi i zašto bi morali brinuti brigu Afrike, uz sve svoje brige? Tako drugovi misle riješiti pražnjenje slavonskih sela? Napučivanjem “afričkih Hrvata”? A da manje kradete, a da si smanjite plaćurine? Jel baš mora svaki dizač saborskih ruku dobivati doživotnu apanažu u obliku saborske mirovine? A da razhljebite uhljebe?

Priprema za rasizam

Neš’ više majci ksenofobno-homofobno prdekat po internetu. Upravo potpisana deklaracija će se za to pobrinuti:

“(3) Povećana pažnja usmjerena na borbu protiv ksenofobije, rasizma i diskriminacije”

Nije dosta političke korektnosti zbog pederštva, sada će nas na silu pariti s crncima, pa se očekuje rasizam tamo gdje ga nikada nije imalo za šta biti. Nemam ništa protiv drugih rasa, ali neka svatko živi na svojoj grudi. Bijela rasa je najmalobrojnija rasa. Zašto sva ta “različitost” ide u smjeru infiltracije ostalih rasa u bijelu rasu i njeno brojčano smanjivanje.

Afrika Über Alles ?

“Partneri će poduzimati napore u borbi protiv ovih fenomena i promovirati balansiranu priču o migracijji i (afričkim) dijasporama, temeljene na činjenicama i naglašavajući njene pozitivni doprinos razvoju društava u državama porijekla, tranzita i odredišta”

Očito me mislite prisiliti da živim među crncima u Hrvatskoj, gdje ih nikada nije bilo?

“(Akcija 3) Promovirati inicijative koje podupiru poduzetništvo i produktivna ulaganja među mladim ljudima iz afričke dijaspore i ohrabrivanje mladih ljudi da koriste svoje vještine na dobrobit svojih zemalja porijekla.”

Što to znači za Hrvatsku? Ohrabrivanje kebaba i širenje restorana s afričkom kuhinjom? Slanje kuna zarađenih u Hrvatskoj obiteljima u Nigeriju i Čad? Dok se naši mladi iseljavaju.

“(Akcija 6) Ohrabrivanje establišmenta za mrežom za razmjenu između ustanova za stručno osposobljavanje i agencija za zapošljavanje u Europi i Africi, s ciljem izvlačenja punog benefita od mladih migranata i da prilagode tehničke treninge potrebama tržišta rada. Posebna pažnja će biti posvećena aktivnostima ciljanim na žene i mlade.”

Ovo kukavičje jaje od deklaracije je formaliziranje “imigrantske krize”

Do sada su nam pod sirijske izbjeglice lijevo-liberalni prodavali sve moguće crnce iz Afrike. To jest svakoga u krugu 2000 km od Sirije, koju je elita sama podkurila. Kao da smo svi debili i ne znamo geografiju.

Glavni mediji (tko su im vlasnici?) su nam uvaljivali muda vojnosposobnih muškaraca pod bubrege izbjeglih žena i djece.

A supporter of the PEGIDA movement, “Patriotische Europaeer gegen die Islamisierung des Abendlandes,”  AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Zašto me to ipak ne čudi? Ako lijevo-liberalni mogu prodati javnosti priču o 60-70 spolova (uza svu biologiju i znanost), kako onda ne bi prošli obrijani ISILovci pod maloljetnike i djecu bez pratnje.

Soroševska zamjena stanovništva

Kada su svi još pozdravljali uzlaz Andreja Plenkovića, napisao sam članak “Što Hrvati mogu očekivati od Andreja Plenkovića“. Bio je ilustriran jednom velikom crnom slikom i ničim više. Time sam htio reći da se Hrvatima crno piše.

Već Istambulska tvrdoglavost spomenutoga potvrdila je to tmurno predviđanje. No, crna ilustracija se pokazala točnim predviđanjem na toliko drugih razina. Sada kada vidimo da ovaj uljuđeni briselski stipendist želi zamijeniti Hrvate s crncima.

Pri tome njegova vlada skrivećki od javnosti i biračkog tijela potpisuje zamjenu hrvatskog stanovništva s afričkim. Ova izdajnička vlada, kao i većina EU vlada sprema nam za koju generaciju zagarantirana mjesta u Saboru za uvezene afričke crnce.

Tražim li previše, ako zahtijevam smjenu ministra vanjskih poslova i svih ostalih koji su sudjelovali u ovom (tajnom) udruženom zločinačkom poduhvatu zbog njihove “zlouporabe položaja i ovlasti”, s nakanom zamjene stanovništva Hrvatske s afričkim.

Tekst deklaracije (PDF) možete skinuti ovdje

Ivan Horvat

 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Društvo

NACISTIČKA FREKVENCIJA NA 440 HZ: Kako su Goebbels i Rockefeller odvojili čovjeka od prirodne frekvencije

Objavljeno

- datum

Tesla je ustvrdio. Einstein se složio. Znanost je dokazala. Poznata je činjenica da je sve – uključujući naše vlastito tijelo – načinjeno od energije koja vibrira na različitim frekvencijama

Godine 1939. nacistički ministar propagande Joseph Goebbels odredio je 440 Hz kao standard za ugađanje tonova. To je učinjeno zato da bi ljudi mislili i osjećali na određeni način te kako bi bili zatočenici određenog stanja svijesti. Većina zapadne glazbe, uključujući popularnu new age glazbu, još uvijek je ugođena na neprirodnih 440 Hz.

‘Želite li proniknuti u tajne univerzuma pozabavite se energijom, frekvencijom i vibracijom.’ – Nikola Tesla

‘Ono što nazivamo materijom ustvari je energija, čija vibracija je snižena kako bi bila opaziva osjetilima. Materija ne postoji.’ – Albert Einstein

Tesla je ustvrdio. Einstein se složio. Znanost je dokazala. Poznata je činjenica da je sve – uključujući naše vlastito tijelo – načinjeno od energije koja vibrira na različitim frekvencijama. Vezano uz gornje tvrdnje, mogu li zvučne frekvencije utjecati na čovjeka? Naravno da mogu.

Način na koji frekvencije utječu na fizički svijet demonstriran je raznim eksperimentima, na polju znanosti pod nazivom kimatika i memorijske sposobnosti vode.

Kimatika pokazuje da kada se zvučne frekvencije gibaju kroz određeno sredstvo, kao što su voda, zrak ili pijesak, one izravno mijenjaju vibraciju materije. Slika pokazuje kako kukurzno brašno u vodenoj otopini reagira stvaranjem oblika pod utjecajem visokih vibracija.

Memorija vode također ilustrira kako naše namjere mogu mijenjati čak i materijalni svijet. Ovo je demonstrirao dr. Masaru Emoto, čija istraživanja ilustriraju kako jednostavne namjere artikulirane preko zvuka, emocija i misli mogu dramatično promijeniti oblik kristaliziranih čestica vode.

>> Fascinantno! Pogledajte (foto) kako molitva utječe na kristale vode!

Na slikama dolje vidi se razlika s kojom kristali vode reagiraju na agresivnu heavy metal glazbu i klasičnu glazbu.

PRIRODNA FREKVENCIJA UNIVERZUMA

Svi mi u sebi imamo određenu vibracijsku frekvenciju, da i ne spominjemo naše tijelo, čijih 70 posto tvori voda. Dakle, zasigurno možemo očekivati da glazbene frekvencije mogu mijenjati naše vibracijsko stanje. Neki bi ovo mogli nazvati ‘pseudoznanošću’, no gore spomenuti uzorci i znanstveni eksperimenti ne lažu. Svako izražavanje kroz zvuk, emociju ili misao sadrži specifičnu frekvenciju koja utječe na sve oko sebe.

Zanimljivo, odete li izvan grada, u prirodu, osjećate se kao preporođeni, a nijanse boja, pjev ptica, kreket žaba, žubor vode imaju smirujuć učinak na um. Ti zvukovi se sastoje od vibracijske frekvencije koja se mjeri Hertzima (Hz). Svi ti prirodni harmonici vibriraju na 432 Hz, što je i prirodna frekvencija univerzuma.

Mnoge religije koriste tonove na 432 Hz u svojim napjevima, a šamani u Amazoni tijekom iscjeljujućih ceremonija s ayahuascom. Čak je i tibetanska zvučna zdjela ugođena na 432 Hz, kao i mnogi drugi drevni instrumenti koji su podešeni na ovu prirodnu vibracijsku frekvenciju.

Zamislite sada da je cjelokupno stanovništvo Zemlje, i ne znajući, ‘ugođeno’ na drukčiju, neprirodnu frekvenciju od 440 Hz, kao što i jest. Ako vibriranje u skladu s univerzumom može ponuditi toliko pozitivnih stvari, bi li desinkronizacija od našeg izvora mogla imati jednako snažne negativne učinke?

GOEBBELSOV STANDARD VAŽI I DANAS

Bi, ali vratimo se na trenutak u vrijeme kada smo se otuđili od vibracije Zemlje, univerzuma i svega što nije umjetno. Godine 1939. nacistički ministar propagande Joseph Goebbels odredio je 440 Hz kao standard za ugađanje tonova.

To je učinjeno zato da bi ljudi mislili i osjećali na određeni način te kako bi bili zatočenici određenog stanja svijesti.

Začudo, 1950. američke vlasti su odredile ISO standard prema kojemu sva glazbena oprema, te glazba na TV-u i radiju mora biti emitirana na 440 Hz.

> (VIDEO) HORROR: Kontrola uma izmjenom glazbene frekvencije?!

Po nekim teorijama, Rockefellerova zaklada započela je taj rat protiv čovjekove svijesti nametanjem standarda ugađanja tonova na A=440 Hz. (U SAD-u takva frekvencija je predlagana još 1936. godine.)

Glazba na frekvenciji od 440 Hz kolidira s čovjekovim energetskim centrima tj. čakrama, od srca do podnožja kralježnice, a stimulirane su čakre iznad srca. Prema nekim teorijama, takva vibracija stimulira ego i funkcije lijeve polovice mozga, potiskujući emocije srca, intuiciju i kreativno nadahnuće.

Sadašnje ugađanje glazbe na 440 Hz nije u harmoniji ni na kojoj razini s kozmičkim kretanjem, ritmom ili prirodnom vibracijom. Mozart i Verdi bazirali su svoju glazbu na prirodnoj vibraciji, a ugađanje na 432 Hz je nazvano „Verdijevim ugađanjem”. Većina zapadne glazbe, uključujući popularnu new age glazbu, još uvijek je ugođena na neprirodnih 440 Hz.

Vladari iz sjene uspješno snižavaju vibracije ne samo mlade generacije nego i svih nas. Te destruktivne frekvencije usmjeruju misli prema iskrivljenosti, neskladu i nejedinstvu.

SKRIVENA MOĆ KOZMIČKIH FREKVENCIJA

‘Preko ove neprirodne, standardne frekvencije ugađanja tonova (440 Hz), lišene simetrije svetih vibracija, objavljen je rat podsvjesnom umu zapadnjaka.’ – L. C. Vincent

‘Ako želite saznati da li se carstvom dobro vlada, je li društvo moralno ili nije, odgovor će vam dati kvaliteta njegove glazbe.’ – Konfucije

Smatra se da je frekvencija od 432 Hz matematički sukladna obrascima univerzuma. Istraživanja pokazuju da 432 Hz vibrira u skladu s kozmičkim zlatnim omjerom (‘zlatnim rezom’), odnosno brojem pi, objedinjujući svojstva svjetla, vremena, prostora, materije, gravitacije i magnetizma s biologijom, kodom DNK i sviješću. Kada naši atomi i DNK počnu rezonirati u skladu sa spiralnim obrascem prirode povećava se naš osjećaj povezanosti s prirodom. Broj 432 također se odražava u omjerima Sunca, Zemlje i Mjeseca, kao i kod precesije ekvinocija, Sri Yantre, Velike piramide u Egiptu, Stonehengea i mnogih drugih svetih mjesta.

Također je zanimljivo da je frekvencija od 432 Hz usklađena s kromatskim spektrom, dok frekvencija od 440 Hz od njega odskače.

Digitalna umjetnica i kanalizatorica duhovnih poruka Maia Nartoomid kaže: ‘Moj mentor s unutarnjih razina ThothHorRa rekao mi je da je 432 Hz frekvencija unutar moždane jezgre, ne samo u ljudi već i kod svih živih bića koja nastanjuju Zemlju’.

Evo još nekoliko intrigantnih podataka u vezi frekvencije od 432 Hz: Ona je usklađena s astronomskim računanjem precesije ekvinocija: 432 x 60 = 25920.

Stradivarijeva violina, najprecizniji instrument ikada izrađen ljudskom rukom, ugođena je na 432 Hz.

Broj 432 nalazimo na bezbroj drevnih svetih mjesta, a broj kipova u Borobuduru, najvećem budističkom hramu na svijetu, ‘hramu bezbrojnih Buda’ iznosi 432.

Kada se napravi korekcija na 432 Hz druge note cijele oktave očituju mnoštvo drevnih svetih brojeva koji su zapanjujuće povezani s astronomijom, svetom geometrijom, točnom geografskom širinom i dužinom piramida i drugih svetih mjesta, zatim s Biblijom i ostalim misterioznim literarnim djelima, poput Bhagavad-gite.

Gore spomenuta umjetnica Maia Nartoomid ističe: ‘Većina drugih sisavaca i živih bića nisu toliko osjetljivi na mijenjanje njihovog prirodnog signala od 432Hz, budući da imaju snažniji utisak magnetskog polja u svojem mozgu (prema Thotovom uvidu u zapise akaše). Uostalom, delfini, slonovi i zrikavci ne hodaju uokolo cijeli dan sa slušalicama ipoda na ušima!’

Slušajte kako ptičice pjevaju i bit ćete pomlađeni čistom glazbom prirode. (nexus-svjetlost.com)

 

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Društvo

MAMIĆ U BUJICI: U Dinamo sam donio 3,5 milijardi kuna i progone me, iz Agrokora je nestalo 60 milijardi i nikom ništa

Objavljeno

- datum

“Oni koji napadaju Modrića – nisu Hrvatska, Hrvatska je bila u Kalinjingradu i uz našu reprezentaciju,” izjavio je u specijalnom izdanju Bujice iz Međugorja Zdravko Mamić.

Nisu uspjeli; Hrvatska je pobjedila, a ja sam na slobodi – nastavio je intervju za Z1 savjetnik Uprave GNK Dinamo i rekao da je pobjedu naše reprezentacije dočekao uz jedno jezero pokraj Gruda i da se u cijeloj Hercegovini navijalo žestoko, baš kao na stadionu u Kalinjingradu.

Oduševila ga je atmosfera na tribinama:

– Kao da smo igrali u Vukovaru ili Kninu!

DALIĆ SE NIJE ODNARODIO!

“Čestitam Daliću, imao je težak životni put, al’ nije se odnarodio,” kaže Mamić i nastavlja: “Zato se i zahvalio hrvatskim braniteljima, jer bez njihove žrtve danas ne bi bilo ni reprezentacije.”

Nacionalni dres je najveća svetinja, integracija oko šahovnice  ne jenjava, ali raste i pritisak da se to zatre – upozorava Mamić.

ŽELE KONTAMINIRATI MODRIĆA, DA SE LJUDI NE BI POISTOVJEĆIVALI S NJIME!

Nastavio je o prijetnjama kapetanu Luki Modriću: “Od marginalaca i kretena opasniji su nesretnici koji sustavno žele uništiti Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Žele kontaminirati Modrića i Lovrena, onemogućiti da se naši ljudi poistovjećuju s jednim Modrićem i našom reprezentacijom! Ljudi su u strahu, zamislite kakva je drama u glavama Modrića i Lovrena, fenomen je kako sjajno igraju unatoč svemu! Modrić je svjetsko čudo.”

Nije Mamić napravio Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali sam bio kohezivni faktor da sačuvam naš nogomet od onih koji su ga htjeli uništiti – podsjeća Zdravko Mamić i napominje da “nekima smeta uspjeh Dinama i reprezentacije”:

– Četiri Hrvata igrala su lani u finalu Lige prvaka, tri ove godine, svi iz Dinama. 14 igrača Dinama upravo vodi našu reprezentaciju prema pobjedama u Rusiji, Dinamo je danas stroj i najmlađa momčad od svih prvaka u Europi…

U DINAMO SAM DONIO 500 MILIJUNA EURA I PROGONE ME, A IZ AGROKORA JE NESTALO 60 MILIJARDI KUNA – I NIKOME NIŠTA!

Mamić se zapitao kako to nitko ne odgovara za Agrokor: “U Dinamo sam donio 500 milijuna eura koje sam praktički oteo s europskog tržišta, a iz sustava Agrokora je na razne načine nestalo 60 milijardi kuna! I to Uskok uopće ne radi, nego ŽDO! Nitko nije pritvoren, nikome nije blokirana imovina, a Cvitanov sin i dalje radi u Agrokoru…”

BUJANEC PITAO MAMIĆA JE LI PABLO ESCOBAR ILI BIN LADEN?!

Voditelj je pomalo provokativno pitao Mamića je li on Pablo Escobar ili Bin Laden kad ga toliko progone? Odgovorio je:

– Prema meni se odnose k’o da sam pobio 1.000 ljudi! Čak i tema predsjedničke kampanje nije bilo iseljavanje mladih ili nova radna mjesta, nego se Josipović bavio Mamićem.

“Moja pressica je bila krik očajnika,” komentirao je Mamić svoje obraćanje naciji dva dana prije presude u Osijeku i dodao: “Cilj im je ušutkati me i zatvoriti. Cvitan je u toj farsi egzekutor i izvođač radova, a politika je naručitelj.”

Rekao je da nije prijetio bivšem Glavnom državnom odvjetniku:

– Molim se za njega, ne želim mu ništa loše!

“Poslan sam u Osijek da moje suđenje bude iskontrolirano, a ne pošteno,” nastavlja i pojašnjava:

“U osječkim sudnicama nisu šefovi suci, nego osobe iza kulisa koje ih ucjenjuju! Za mene u Osijeku spasa nema, suci su tamo pod kontrolom ‘duboke države’, a između sebe vode bratoubilački rat za pozicije.”

MAMIĆ CITIRAO HASANBEGOVIĆA

Mamić je pohvalio dr. Zlatka Hasanbegovića i citirao ga je u više navrata:

– Čestiti dio vlasti dopušta paralelnu vladavinu dobro umreženih skupina i pojedinaca, tzv. duboku državu. Hasanbegović je to jako dobro sažeo u svega dvije riječi. ‘Duboka država’ raspoređena je po svim bitnim institucijama i medijima… DORH je van kontrole i rade što hoće. Njima je glavna opasnost moja sloboda jer govorim o njihovim zločinačkim pothvatima.

Zdravko Mamić u Bujici je po prvi puta javno rekao na koji način je došlo do isplate 400.000 eura Miroslavu Ćiri Blaževiću kada je iz Osijeka došao trenirati Dinamo…

Komentari

Pročitajte cijeli članak

Facebook

Popularno